This tool looks for Wikidata items that have a page in one language but not in the other.

In language .
Not in language .
Category tree, depth (optional)
Use "featured article" category from
Page titlestarts with (optional, case-sensitive)
PagePile (optional; check out PagePile)
OutputFormat:
Links to:

Results 1–100

prev | next
 1. Alors on danse
 2. Baikaloplana valida
 3. Buryat Airlines
 4. I мянган
 5. II мянган
 6. Idexx Laboratories
 7. Lubomirskia baicalensis
 8. Mannagettaea hummelii
 9. Ёохор
 10. Агын Буряадай тойрог
 11. Агын дасан
 12. Адамово
 13. Аджигабул
 14. Акстафа
 15. Алаг дааган
 16. Алан-гуа
 17. Алексей Бадаев
 18. Алексей Самбуевич Цыденов
 19. Алсыев Майсан Арданович
 20. Алтай Республикын дуулал
 21. Амармаг юртэмсэ
 22. Амгалан Будаев
 23. Арадай ажахы
 24. Арбан хоёр шүтөөниие нэгэдхэһэн һудар
 25. Ардан Ангархаев
 26. Аршаан
 27. Аршаанта хумха
 28. Арши
 29. Астара
 30. Аха гол
 31. Ахсу
 32. Ахын аймаг
 33. Баатар Батоев
 34. Бабантын аймаг
 35. Бавасан Абидуев
 36. Бага Хинган
 37. Бадаан
 38. Баир Бадёнов
 39. Байгаалиин нөөсэ
 40. Байгал шадар аймаг
 41. Байгалай оомоли
 42. Байшанта уула
 43. Бакзянг
 44. Балдано Намжил Гармаевич
 45. Бальбуров Африкан Андреевич
 46. Бальжинима Цыремпилов
 47. Банди
 48. Банзарай Доржо
 49. Барадийн Базар Барадиевич
 50. Барга
 51. Барга-баатар
 52. Баргадай һуурин
 53. Баргажан һуурин
 54. Баргажан-Түхэм
 55. Баргажан-гуа
 56. Баргажанай аймаг
 57. Баргу Буряад хэлэн
 58. Барда
 59. Бата Базарон
 60. Башкирнууд
 61. Бодорой һуурин
 62. Боохолдой
 63. Борбилоо
 64. Будда
 65. Булагад
 66. Булат Аюшеев
 67. Бурханизм
 68. Буря һуурин
 69. Буряад Википеэди
 70. Буряад Республикын түрын һүлдэ
 71. Буряад Уласай Арадай Хурал
 72. Буряад Уласай байгалиин баялигууд
 73. Буряад Уласай түрын дуулал
 74. Буряад Уласай уһан зүй
 75. Буряад обог аймагууд
 76. Буряад хэлэн дээрэ гарадаг һонин сэтгүүлнүүд
 77. Буряад-Монгол ороной түүхэ
 78. Буряадай номой хэблэл
 79. Буряадай түүхэ
 80. Буряадай хүн зон
 81. Буу
 82. Буян
 83. Бэшүүрэй аймаг
 84. Бөө
 85. Владимир Гармаев
 86. Вячеслав Владимирович Наговицын
 87. Галина Базаржапова
 88. Галсанов Цыденжап Галсанович
 89. Гарам тосхон
 90. Гарма-Доди Дамбаев
 91. Гармажап Гармаев
 92. Гастроэнтерит
 93. Георгий Дашабылов
 94. Георгий Флёров
 95. Гершевич, Матвей Матвеевич
 96. Гомбожаб Цыбиков
 97. Гонда һуурин
 98. Гунда тосхон
 99. Гэрэлтэ модотой ой
 100. Гэсэл
prev | next