nl 524225 Leusden Arnhemseweg 12 Klein Schutterveld
nl 524211 Leusden Arnhemseweg bij 105 De Boom: wagenschuur
nl 507018 Leusden Heiligenbergerweg 5 Heiligenberg: smeedijzeren hekwerk
nl 507027 Leusden Heiligenbergerweg 5 Heiligenberg: overlaat
nl 524220 Leusden Leusbroekerweg 1 Middelbroek
nl 524221 Leusden Leusbroekerweg bij 1 Middelbroek: Veeschuur
nl 528572 Leusden Liniedijk Kazemat tussen Langesteeg en Leusbroekerweg
nl 526458 Leusden Treekerweg bij 13 Hopschuur