nl 8635 Minnertsga Hoarnestreek 9 Great Lammema, hekpijlers
nl 45236 Minnertsga {{sorteer|Binnemaleane|ten noorden van de Binnemaleane}} bij de Miedleane Terp
nl 45237 Minnertsga {{sorteer|Binnemaleane|ten zuiden van de Binnemaleane}} bij de Miedleane Terp
nl 8633 Minnertsga {{sorteer|Hearewei 25 1|Hearewei 25}} Great Folta
nl 45228 Minnertsga {{sorteer|Hearewei 25 2|bij Hearewei 25}} Terp
nl 45241 Minnertsga {{sorteer|Hoarnestreek|aan de Hoarnestreek}} bij de Lange Dyk Terp
nl 45247 Minnertsga {{sorteer|Kromme Leane|halverwege de Kromme Leane}} Terrein met twee terpen
nl 45233 Minnertsga {{sorteer|Miedleane|ten oosten van de Miedleane}} bij de Hermanawei Terp
nl 45234 Minnertsga {{sorteer|Miedleane|ten westen van de Miedleane}} bij de Fjildleane Terp
nl 45287 Minnertsga {{sorteer|Tjessingawei|ten noorden van de Tjessingawei}} ca. 500 m buiten het dorp Terp
nl 45235 Minnertsga {{sorteer|Tjessingawei|ten zuiden van de Tjessingawei}} ca. 500 m buiten het dorp Terp