ke 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2
ke Bungoma County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ke Homa Bay County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00 5
ke Kajiado County 0 0.00 0 0.00 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2
ke Kakamega County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ke Kericho County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ke Kiambu County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 4 100.00 4
ke Kilifi County 0 0.00 6 24.00 3 12.00 25 100.00 25 100.00 25
ke Kisii County 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ke Kisumu County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00 7
ke Kwale County 0 0.00 2 8.70 1 4.35 23 100.00 23 100.00 23
ke Lamu County 0 0.00 2 10.00 2 10.00 20 100.00 20 100.00 20
ke Machakos County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ke Marsabit County 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ke Meru County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 4 100.00 4
ke Migori County 0 0.00 0 0.00 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2
ke Mombasa County 0 0.00 2 5.41 1 2.70 37 100.00 37 100.00 37
ke Muranga County 0 0.00 0 0.00 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2
ke Nairobi County 5 16.67 0 0.00 15 50.00 30 100.00 30 100.00 30
ke Nakuru County 0 0.00 1 16.67 2 33.33 6 100.00 6 100.00 6
ke Nandi County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ke Nyeri County 0 0.00 2 8.00 3 12.00 25 100.00 25 100.00 25
ke Samburu County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ke Taita Taveta County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ke Tana River County 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 3 100.00 3