ke 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 2 2
ke Bungoma County 0.00 0 0.00 0 100.00 2 0.00 0 100.00 2 2
ke Homa Bay County 0.00 0 0.00 0 100.00 5 0.00 0 100.00 5 5
ke Kajiado County 0.00 0 50.00 1 100.00 2 0.00 0 100.00 2 2
ke Kakamega County 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ke Kericho County 0.00 0 0.00 0 100.00 2 0.00 0 100.00 2 2
ke Kiambu County 0.00 0 0.00 0 100.00 4 0.00 0 100.00 4 4
ke Kilifi County 24.00 6 12.00 3 100.00 25 0.00 0 100.00 25 25
ke Kisii County 100.00 1 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ke Kisumu County 0.00 0 0.00 0 100.00 7 0.00 0 100.00 7 7
ke Kwale County 8.70 2 4.35 1 100.00 23 0.00 0 100.00 23 23
ke Lamu County 10.00 2 10.00 2 100.00 20 0.00 0 100.00 20 20
ke Machakos County 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ke Marsabit County 100.00 1 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ke Meru County 0.00 0 0.00 0 100.00 4 0.00 0 100.00 4 4
ke Migori County 0.00 0 50.00 1 100.00 2 0.00 0 100.00 2 2
ke Mombasa County 5.41 2 2.70 1 100.00 37 0.00 0 100.00 37 37
ke Muranga County 0.00 0 50.00 1 100.00 2 0.00 0 100.00 2 2
ke Nairobi County 0.00 0 50.00 15 100.00 30 16.67 5 100.00 30 30
ke Nakuru County 16.67 1 33.33 2 100.00 6 0.00 0 100.00 6 6
ke Nandi County 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ke Nyeri County 8.00 2 12.00 3 100.00 25 0.00 0 100.00 25 25
ke Samburu County 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ke Taita Taveta County 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ke Tana River County 0.00 0 0.00 0 100.00 3 0.00 0 100.00 3 3