||
L'Arboç ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/L'Arboç">L'Arboç</a>]]>
Torre del Papiol ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Papiol">Torre del Papiol</a>]]>
Torre del Papiol (l'Arboç) RI-51-0006575
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Sant Julià de l'Arboç ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Julià_de_l'Arboç">Sant Julià de l'Arboç</a>]]>
Església de Sant Julià (l'Arboç) RI-51-0012083
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Muralles de l'Arboç ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Muralles_de_l'Arboç">Muralles de l'Arboç</a>]]>
Cal Suriol (l'Arboç) IPA-5187
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Hospital de Sant Antoni Abat (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Sant_Antoni_Abat_(l'Arboç)">Hospital de Sant Antoni Abat (l'Arboç)</a>]]>
Cal Freixes (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Cal_Freixes_(l'Arboç)">Cal Freixes (l'Arboç)</a>]]>
Carrer Major de l'Arboç ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Carrer_Major_de_l'Arboç">Carrer Major de l'Arboç</a>]]>
Casa Figuerola (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Figuerola_(l'Arboç)">Casa Figuerola (l'Arboç)</a>]]>
Casa Romagosa ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Romagosa">Casa Romagosa</a>]]>
Casa al carrer Major, 19 (l'Arboç) IPA-5193
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Casa Farmàcia Suriol ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Farmàcia_Suriol">Casa Farmàcia Suriol</a>]]>
Casa de la Vila de l'Arboç ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Vila_de_l'Arboç">Casa de la Vila de l'Arboç</a>]]>
Casa al carrer Major, 25 (l'Arboç) IPA-5197
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Carrer de la Plateria (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Carrer_de_la_Plateria_(l'Arboç)">Carrer de la Plateria (l'Arboç)</a>]]>
Plaça de la Vila (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Plaça_de_la_Vila_(l'Arboç)">Plaça de la Vila (l'Arboç)</a>]]>
Ca l'Amiguet ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Ca_l'Amiguet">Ca l'Amiguet</a>]]>
Ca la Casimira ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Ca_la_Casimira">Ca la Casimira</a>]]>
Museu de Puntes de Coixí (l'Arboç) IPA-5202
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Garses (l'Arboç) IPA-5203
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Ca l'Escarrà (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Ca_l'Escarrà_(l'Arboç)">Ca l'Escarrà (l'Arboç)</a>]]>
Casa al carrer Major, 44 (l'Arboç) IPA-5205
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Edifici Les Amèriques ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Edifici_Les_Amèriques">Edifici Les Amèriques</a>]]>
Casa Ayxalà ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Ayxalà">Casa Ayxalà</a>]]>
Casa al carrer Major, 55 (l'Arboç) IPA-5208
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Ca l'Apotecari Betes (l'Arboç) IPA-5209
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Casa pairal de l'Abat Escarré ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_pairal_de_l'Abat_Escarré">Casa pairal de l'Abat Escarré</a>]]>
Cal Mata (l'Arboç) IPA-5214
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Ferrer (l'Arboç) IPA-5215
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Casa al carrer Jussà, 5 (l'Arboç) IPA-5216
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Casa al carrer Jussà, 7 (l'Arboç) IPA-5217
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Casa al carrer Jussà, 9 (l'Arboç) IPA-5218
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Castellví (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Cal_Castellví_(l'Arboç)">Cal Castellví (l'Arboç)</a>]]>
Casa Josep Poch ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Josep_Poch">Casa Josep Poch</a>]]>
Antiga Escola Nacional (l'Arboç) IPA-5221
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Josep Solé Ribé (l'Arboç) IPA-5224
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Ribosa (l'Arboç) IPA-5225
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Rambla Gener (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Rambla_Gener_(l'Arboç)">Rambla Gener (l'Arboç)</a>]]>
La Caseta de la Música (l'Arboç) IPA-5230
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
La Giralda (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Giralda_(l'Arboç)">La Giralda (l'Arboç)</a>]]>
Monument a la puntaire de l'Arboç ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Monument_a_la_puntaire_de_l'Arboç">Monument a la puntaire de l'Arboç</a>]]>
Cal Pepet Punet ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Cal_Pepet_Punet">Cal Pepet Punet</a>]]>
La Residència (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Residència_(l'Arboç)">La Residència (l'Arboç)</a>]]>
Ca n'Urgell (l'Arboç) IPA-5235
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Tanques i templet del parc Gener (l'Arboç) IPA-5236
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Celler del Papiol (l'Arboç) IPA-5237
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Sant Ponç del Papiol ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Ponç_del_Papiol">Sant Ponç del Papiol</a>]]>
Cal Totosaus (l'Arboç) IPA-5239
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Casa Badó (l'Arboç) IPA-5240
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Rossell (l'Arboç) IPA-5241
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Gallard (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Cal_Gallard_(l'Arboç)">Cal Gallard (l'Arboç)</a>]]>
Rectoria de l'Arboç ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Rectoria_de_l'Arboç">Rectoria de l'Arboç</a>]]>
Can Balcells (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Can_Balcells_(l'Arboç)">Can Balcells (l'Arboç)</a>]]>
Casa Bertran (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Bertran_(l'Arboç)">Casa Bertran (l'Arboç)</a>]]>
Cal Barreres (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Cal_Barreres_(l'Arboç)">Cal Barreres (l'Arboç)</a>]]>
La Torre de Bellesguard ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Torre_de_Bellesguard">La Torre de Bellesguard</a>]]>
Casa Gran del Papiol (l'Arboç) IPA-5248
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Julià (l'Arboç) ←
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Cal_Julià_(l'Arboç)">Cal Julià (l'Arboç)</a>]]>
Ermita de Sant Antoni (l'Arboç) IPA-5250
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Creu a la Badalota (l'Arboç) IPA-36207
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Creu del camí de Clariana (l'Arboç) IPA-36218
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Fiol (l'Arboç) IPA-41739
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Freixes (l'Arboç) IPA-41740
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Pi (l'Arboç) IPA-41741
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Noya (l'Arboç) IPA-41742
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Mas (l'Arboç) IPA-41743
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Escoles Puntaires (l'Arboç) IPA-41744
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Vil·la Teresa (l'Arboç) IPA-41745
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Xesc (l'Arboç) IPA-41746
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Ca la Quica (l'Arboç) IPA-41747
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
Cal Sanahuja (l'Arboç) IPA-41748
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_l'Arboç#mw-content-text">Llista de monuments de l'Arboç</a>]]>
.