||
Sira (Fluss)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sira_(Fluss)">Sira (Fluss)</a>]]>
Kategorie:Fluss in Finnmark
Altaelv
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Altaelv">Altaelv</a>]]>
Alta-Damm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Altaelv">Altaelv</a>]]>
Sautso
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Altaelv">Altaelv</a>]]>
Anarjohka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Anarjohka">Anarjohka</a>]]>
Børselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Børselva">Børselva</a>]]>
Jakobselva (Sør-Varanger)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jakobselva_(Sør-Varanger)">Jakobselva (Sør-Varanger)</a>]]>
Jakobselva (Vadsø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jakobselva_(Vadsø)">Jakobselva (Vadsø)</a>]]>
Ursprung Karasjohka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Karasjohka">Karasjohka</a>]]>
Karasjohka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Karasjohka">Karasjohka</a>]]>
Komagelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Komagelva">Komagelva</a>]]>
Lakselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lakselva">Lakselva</a>]]>
Ursprung Näätämöjoki
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Näätämöjoki">Näätämöjoki</a>]]>
Näätämöjoki
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Näätämöjoki">Näätämöjoki</a>]]>
Ursprung Paatsjoki - Pasvikelva - Paz
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Paatsjoki">Paatsjoki</a>]]>
Paatsjoki
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Paatsjoki">Paatsjoki</a>]]>
Ursprung Reisaelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Reisaelva">Reisaelva</a>]]>
Reisaelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Reisaelva">Reisaelva</a>]]>
Repparfjordelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Repparfjordelva">Repparfjordelva</a>]]>
Stabburselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Stabburselva">Stabburselva</a>]]>
Tanaelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tanaelva">Tanaelva</a>]]>
Uutuanjoki
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Uutuanjoki">Uutuanjoki</a>]]>
Kategorie:Fluss in Nordland
Quelle Beiarelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Beiarelva">Beiarelva</a>]]>
Beiarelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Beiarelva">Beiarelva</a>]]>
Elvegårdselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Elvegårdselva">Elvegårdselva</a>]]>
Elvegårdselva (Skjoma)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Elvegårdselva_(Skjoma)">Elvegårdselva (Skjoma)</a>]]>
Quellsee Gubbeltåga
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gubbeltåga">Gubbeltåga</a>]]>
Ranelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ranelva">Ranelva</a>]]>
Ursprung Røssåga
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Røssåga">Røssåga</a>]]>
Røssåga
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Røssåga">Røssåga</a>]]>
Saltelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Saltelva">Saltelva</a>]]>
Vereinigung Vefsna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vefsna">Vefsna</a>]]>
Vefsna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vefsna">Vefsna</a>]]>
Laksforsen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vefsna">Vefsna</a>]]>
Kategorie:Fluss in Troms
Ursprung Barduelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Barduelva">Barduelva</a>]]>
Barduelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Barduelva">Barduelva</a>]]>
Målselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Målselva">Målselva</a>]]>
Ursprung Skibotnelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Skibotnelva">Skibotnelva</a>]]>
Skibotnelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Skibotnelva">Skibotnelva</a>]]>
Kategorie:Fluss in Møre og Romsdal
Driva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Driva">Driva</a>]]>
Quelle Eira
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eira_(Fluss)">Eira (Fluss)</a>]]>
Eira (Fluss)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eira_(Fluss)">Eira (Fluss)</a>]]>
Quelle Rauma
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Rauma_(Fluss)">Rauma (Fluss)</a>]]>
Rauma (Fluss)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Rauma_(Fluss)">Rauma (Fluss)</a>]]>
Kategorie:Fluss in Sogn og Fjordane
Quelle Lærdalselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lærdalselva">Lærdalselva</a>]]>
Lærdalselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lærdalselva">Lærdalselva</a>]]>
Nausta
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nausta">Nausta</a>]]>
Kategorie:Fluss in Hordaland
Ursprung Eio
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eio">Eio</a>]]>
Eio
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eio">Eio</a>]]>
Lågen (Numedal)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lågen_(Numedal)">Lågen (Numedal)</a>]]>
Zusammenfluss Vosso
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vosso">Vosso</a>]]>
Vosso
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vosso">Vosso</a>]]>
Kategorie:Fluss in Rogaland
Ursprung Suldalslågen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Suldalslågen">Suldalslågen</a>]]>
Suldalslågen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Suldalslågen">Suldalslågen</a>]]>
Kategorie:Fluss in Oppland
Atna (Glomma)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Atna_(Glomma)">Atna (Glomma)</a>]]>
Ursprung Begna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Begna">Begna</a>]]>
Begna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Begna">Begna</a>]]>
Etna (Fluss)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Etna_(Fluss)">Etna (Fluss)</a>]]>
Quelle Folla
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Folla_(Glomma)">Folla (Glomma)</a>]]>
Folla (Glomma)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Folla_(Glomma)">Folla (Glomma)</a>]]>
Ursprung Lågen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lågen_(Gudbrandsdal)">Lågen (Gudbrandsdal)</a>]]>
Lågen (Gudbrandsdal)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lågen_(Gudbrandsdal)">Lågen (Gudbrandsdal)</a>]]>
Otta (Fluss)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Otta_(Fluss)">Otta (Fluss)</a>]]>
Quelle Sjoa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sjoa">Sjoa</a>]]>
Sjoa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sjoa">Sjoa</a>]]>
Vinstra (Fluss)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vinstra_(Fluss)">Vinstra (Fluss)</a>]]>
Kategorie:Fluss in Buskerud
Ursprung Drammenselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Drammenselva">Drammenselva</a>]]>
Drammenselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Drammenselva">Drammenselva</a>]]>
Ursprung Hallingdalselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hallingdalselva">Hallingdalselva</a>]]>
Hallingdalselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hallingdalselva">Hallingdalselva</a>]]>
Ursprung Jølstra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jølstra">Jølstra</a>]]>
Jølstra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jølstra">Jølstra</a>]]>
Kategorie:Fluss in Hedmark
Flisa (Fluss)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Flisa_(Fluss)">Flisa (Fluss)</a>]]>
Quelle Glomma
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Glomma">Glomma</a>]]>
Glomma
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Glomma">Glomma</a>]]>
Quelle Görälven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Görälven">Görälven</a>]]>
Görälven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Görälven">Görälven</a>]]>
Quelle Klarälven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Klarälven">Klarälven</a>]]>
Klarälven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Klarälven">Klarälven</a>]]>
Renaelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Renaelva">Renaelva</a>]]>
Ursprung Rogen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Rogen_(Fluss)">Rogen (Fluss)</a>]]>
Rogen (Fluss)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Rogen_(Fluss)">Rogen (Fluss)</a>]]>
Kategorie:Fluss in Vestfold
Kategorie:Fluss in Østfold
Ursprung Enningdalsälven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Enningdalsälven">Enningdalsälven</a>]]>
Enningdalsälven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Enningdalsälven">Enningdalsälven</a>]]>
Quelle Haldenvassdraget
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Haldenvassdraget">Haldenvassdraget</a>]]>
Haldenvassdraget
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Haldenvassdraget">Haldenvassdraget</a>]]>
Kategorie:Fluss in Akershus
Ursprung Andelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Andelva">Andelva</a>]]>
Andelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Andelva">Andelva</a>]]>
Ursprung Vorma
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vorma">Vorma</a>]]>
Vorma
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vorma">Vorma</a>]]>
Kategorie:Fluss in Telemark
Ursprung Kammerfosselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kammerfosselva">Kammerfosselva</a>]]>
Kammerfosselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kammerfosselva">Kammerfosselva</a>]]>
Ursprung Nidelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nidelva_(Agder)">Nidelva (Agder)</a>]]>
Nidelva (Agder)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nidelva_(Agder)">Nidelva (Agder)</a>]]>
Ursprung Skienselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Skienselva">Skienselva</a>]]>
Skienselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Skienselva">Skienselva</a>]]>
Tokke (Fluss)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tokke_(Fluss)">Tokke (Fluss)</a>]]>
Kategorie:Fluss in Vest-Agder
Audna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Audna">Audna</a>]]>
Kvina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kvina">Kvina</a>]]>
Lygna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lygna">Lygna</a>]]>
Ursprung Mandalselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mandalselva">Mandalselva</a>]]>
Mandalselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mandalselva">Mandalselva</a>]]>
Otra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Otra">Otra</a>]]>
Tovdalselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tovdalselva">Tovdalselva</a>]]>
Kategorie:Fluss in Aust-Agder
Kategorie:Fluss in Oslo
Quelle Akerselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Akerselva">Akerselva</a>]]>
Akerselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Akerselva">Akerselva</a>]]>
Kategorie:Fluss in Trøndelag
Quelle Gaula
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gaula_(Trøndelag)">Gaula (Trøndelag)</a>]]>
Gaula (Trøndelag)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gaula_(Trøndelag)">Gaula (Trøndelag)</a>]]>
Seeabfluss Homla
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Homla">Homla</a>]]>
Homla
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Homla">Homla</a>]]>
Storfossen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Homla">Homla</a>]]>
Dølafossen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Homla">Homla</a>]]>
Namsen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Namsen">Namsen</a>]]>
Ursprung Nea
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nea_(Fluss)">Nea (Fluss)</a>]]>
Nea (Fluss)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nea_(Fluss)">Nea (Fluss)</a>]]>
Ursprung Nidelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nidelva_(Trøndelag)">Nidelva (Trøndelag)</a>]]>
Nidelva (Trøndelag)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nidelva_(Trøndelag)">Nidelva (Trøndelag)</a>]]>
Orkla
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Orkla">Orkla</a>]]>
Zusammenfluss Steinkjerelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Steinkjerelva">Steinkjerelva</a>]]>
Steinkjerelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Steinkjerelva">Steinkjerelva</a>]]>
Zusammenfluss Stjørdalselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Stjørdalselva">Stjørdalselva</a>]]>
Stjørdalselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Stjørdalselva">Stjørdalselva</a>]]>
Zusammenfluss Verdalselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Verdalselva">Verdalselva</a>]]>
Verdalselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Verdalselva">Verdalselva</a>]]>
.