||
Ahrenfeld
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ahrenfeld">Ahrenfeld</a>]]>
Benstorf
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Benstorf">Benstorf</a>]]>
Burg Lauenstein (Ith)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Lauenstein_(Ith)">Burg Lauenstein (Ith)</a>]]>
Hemmendorf (Salzhemmendorf)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hemmendorf_(Salzhemmendorf)">Hemmendorf (Salzhemmendorf)</a>]]>
Hüttenstollen Osterwald
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hüttenstollen_Osterwald">Hüttenstollen Osterwald</a>]]>
Im Heidsieke
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Im_Heidsieke">Im Heidsieke</a>]]>
Naturschutzgebiet Ithwiesen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ithwiesen">Ithwiesen</a>]]>
Jüdischer Friedhof (Wallensen)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Friedhof_(Wallensen)">Jüdischer Friedhof (Wallensen)</a>]]>
Knabenburg (Lauenstein)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Knabenburg_(Lauenstein)">Knabenburg (Lauenstein)</a>]]>
Lauenstein (Salzhemmendorf)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lauenstein_(Salzhemmendorf)">Lauenstein (Salzhemmendorf)</a>]]>
Levedagsen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Levedagsen">Levedagsen</a>]]>
Grenzeiche Benstorf
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Tilly-Linde
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Linde am Burgberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Drehwuchsbuche im Stieghagen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
13 Eichen im Stieghagen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Silberweide am Ithhang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Altbäume im Saubrink
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Vielstämmige Linde am Grindelbach
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Zwillingsbuche im Ith
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Mehrstämmige Linde am "Lauensteiner Hof"
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Eiche an der Salzburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Buchen an der Freilichtbühne Osterwald
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Bäume im Kurhausgarten in Osterwald
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Meerpfühle
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Kaisereiche Osterwald
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Brandes-Eiche in Benstorf
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Kalkquellsumpf Ockensen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Feldahorn auf Lauensteiner Ithwiesen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Feldahorn in der Feldflur Wallensen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Eiche am Sollberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Bergahorn bei Salzhemmendorf
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Baumgruppe in Osterwald
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Denkmal-Eiche in Benstorf
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Wasserbaum in Ockensen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Hainbuche im Pfarrgarten Wallensen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Linde vor Pfarrhaus Wallensen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Feldahorn bei Levedagsen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Eiche in Ockensen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Mittagsfelsen im Kanstein
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_in_Salzhemmendorf">Liste der Naturdenkmale in Salzhemmendorf</a>]]>
Fernmeldeturm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lönsturm">Lönsturm</a>]]>
Lönsturm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lönsturm">Lönsturm</a>]]>
Naturwald Saubrink/Oberberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Naturwald_Saubrink/Oberberg">Naturwald Saubrink/Oberberg</a>]]>
Ockensen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ockensen">Ockensen</a>]]>
Oldendorf (Salzhemmendorf)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Oldendorf_(Salzhemmendorf)">Oldendorf (Salzhemmendorf)</a>]]>
Osterwald (Salzhemmendorf)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Osterwald_(Salzhemmendorf)">Osterwald (Salzhemmendorf)</a>]]>
Rasti-Land
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Rasti-Land">Rasti-Land</a>]]>
Salzhemmendorf
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Salzhemmendorf">Salzhemmendorf</a>]]>
Sollberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sollberg">Sollberg</a>]]>
St. Avold
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/St._Avold_(Naturschutzgebiet)">St. Avold (Naturschutzgebiet)</a>]]>
Südhang des Thüster Berges
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Südhang_des_Thüster_Berges">Südhang des Thüster Berges</a>]]>
Tagebau Humboldt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Humboldt">Tagebau Humboldt</a>]]>
Bergmannseck Wallensen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Humboldt">Tagebau Humboldt</a>]]>
Alte Bergmannssiedlung Gewerkschaft Humboldt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Humboldt">Tagebau Humboldt</a>]]>
Ehem. Betriebshof Tagebau Humboldt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Humboldt">Tagebau Humboldt</a>]]>
Ehem. Brikettfabrik Humboldt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Humboldt">Tagebau Humboldt</a>]]>
Humboldtsee (ehem. Westfeld Tagebau Humboldt)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Humboldt">Tagebau Humboldt</a>]]>
Weinbergersee (ehem. Nordfeld Tagebau Humboldt)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Humboldt">Tagebau Humboldt</a>]]>
Bruchsee (ehem. Südfeld Tagebau Humboldt)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Humboldt">Tagebau Humboldt</a>]]>
Ententeich (ehem. Ostfeld Tagebau Humboldt)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Humboldt">Tagebau Humboldt</a>]]>
Paradiesteiche (ehem. Nordfeld Tagebau Humboldt)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau_Humboldt">Tagebau Humboldt</a>]]>
Thüste
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Thüste">Thüste</a>]]>
Wallensen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wallensen">Wallensen</a>]]>
Wasserbaum Ockensen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserbaum_Ockensen">Wasserbaum Ockensen</a>]]>
.