||
Kek-Lok-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kek-Lok-Tempel">Kek-Lok-Tempel</a>]]>
La Gendronnière
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/La_Gendronnière">La Gendronnière</a>]]>
Long-Sơn-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Long-Sơn-Pagode">Long-Sơn-Pagode</a>]]>
Mount Baldy Zen Center
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mount_Baldy_Zen_Center">Mount Baldy Zen Center</a>]]>
Oberes Tantra-Kolleg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Oberes_Tantra-Kolleg">Oberes Tantra-Kolleg</a>]]>
Raikyū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Raikyū-ji">Raikyū-ji</a>]]>
Shaolin-Tempel Österreich
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shaolin-Tempel_Österreich">Shaolin-Tempel Österreich</a>]]>
Swayambhunath
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Swayambhunath">Swayambhunath</a>]]>
Yokokura-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yokokura-ji">Yokokura-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel nach Staat
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Japan
Daijō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Daijō-ji">Daijō-ji</a>]]>
Eihei-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eihei-ji">Eihei-ji</a>]]>
Fuki-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Fuki-ji">Fuki-ji</a>]]>
Kokutai-ji (Takaoka)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kokutai-ji_(Takaoka)">Kokutai-ji (Takaoka)</a>]]>
Mantoku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mantoku-ji">Mantoku-ji</a>]]>
Rinnō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Rinnō-ji">Rinnō-ji</a>]]>
Ryūshaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ryūshaku-ji">Ryūshaku-ji</a>]]>
Sōfuku-ji (Nagasaki)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sōfuku-ji_(Nagasaki)">Sōfuku-ji (Nagasaki)</a>]]>
Taiseki-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Taiseki-ji">Taiseki-ji</a>]]>
Zenkō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zenkō-ji">Zenkō-ji</a>]]>
Zuigan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zuigan-ji">Zuigan-ji</a>]]>
Zuiryū-ji (Takaoka)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zuiryū-ji_(Takaoka)">Zuiryū-ji (Takaoka)</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Kanagawa
Heiken-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Heiken-ji">Heiken-ji</a>]]>
Sōji-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sōji-ji">Sōji-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Kamakura
An’yō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/An’yō-in">An’yō-in</a>]]>
Engaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Engaku-ji">Engaku-ji</a>]]>
Gokuraku-ji (Kamakura)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gokuraku-ji_(Kamakura)">Gokuraku-ji (Kamakura)</a>]]>
Hase-dera (Kamakura)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hase-dera_(Kamakura)">Hase-dera (Kamakura)</a>]]>
Jufuku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jufuku-ji">Jufuku-ji</a>]]>
Jōchi-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jōchi-ji">Jōchi-ji</a>]]>
Jōmyō-ji (Kamakura)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jōmyō-ji_(Kamakura)">Jōmyō-ji (Kamakura)</a>]]>
Kenchō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kenchō-ji">Kenchō-ji</a>]]>
Kōtoku-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōtoku-in">Kōtoku-in</a>]]>
Tōkei-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tōkei-ji">Tōkei-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Nara
Asuka-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Asuka-dera">Asuka-dera</a>]]>
Chōkyū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chōkyū-ji">Chōkyū-ji</a>]]>
Chūgū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chūgū-ji">Chūgū-ji</a>]]>
Eisan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eisan-ji">Eisan-ji</a>]]>
Hase-dera (Sakurai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hase-dera_(Sakurai)">Hase-dera (Sakurai)</a>]]>
Hōryū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hōryū-ji">Hōryū-ji</a>]]>
Kimpusen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kimpusen-ji">Kimpusen-ji</a>]]>
Kongōsen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kongōsen-ji">Kongōsen-ji</a>]]>
Murō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Murō-ji">Murō-ji</a>]]>
Oka-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Oka-dera">Oka-dera</a>]]>
Taima-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Taima-dera">Taima-dera</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Nara
Akishino-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Akishino-dera">Akishino-dera</a>]]>
Byakugō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Byakugō-ji">Byakugō-ji</a>]]>
Daian-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Daian-ji">Daian-ji</a>]]>
Asuka-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gangō-ji">Gangō-ji</a>]]>
Gangō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gangō-ji">Gangō-ji</a>]]>
Hannya-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hannya-ji">Hannya-ji</a>]]>
Hokke-dō (Tōdai-ji)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hokke-dō_(Tōdai-ji)">Hokke-dō (Tōdai-ji)</a>]]>
Kikō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kikō-ji">Kikō-ji</a>]]>
Hokuendō
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōfuku-ji">Kōfuku-ji</a>]]>
Tōkondō
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōfuku-ji">Kōfuku-ji</a>]]>
Chūkondō
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōfuku-ji">Kōfuku-ji</a>]]>
Sanjūnotō
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōfuku-ji">Kōfuku-ji</a>]]>
Gojūnotō
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōfuku-ji">Kōfuku-ji</a>]]>
Ryōsen-ji (Nara)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ryōsen-ji_(Nara)">Ryōsen-ji (Nara)</a>]]>
Saidai-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Saidai-ji">Saidai-ji</a>]]>
Shin-Yakushi-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shin-Yakushi-ji">Shin-Yakushi-ji</a>]]>
Tōdai-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tōdai-ji">Tōdai-ji</a>]]>
Tōshōdai-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tōshōdai-ji">Tōshōdai-ji</a>]]>
Moto-Yakushi-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yakushi-ji">Yakushi-ji</a>]]>
Yakushi-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yakushi-ji">Yakushi-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Kyōto
Anao-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Anao-ji">Anao-ji</a>]]>
Byōdō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Byōdō-in">Byōdō-in</a>]]>
Gansen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gansen-ji">Gansen-ji</a>]]>
Honnō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Honnō-ji">Honnō-ji</a>]]>
Jōruri-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jōruri-ji">Jōruri-ji</a>]]>
Kaijūsen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kaijūsen-ji">Kaijūsen-ji</a>]]>
Mampuku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mampuku-ji">Mampuku-ji</a>]]>
Matsunoo-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Matsunoo-dera">Matsunoo-dera</a>]]>
Nariai-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nariai-ji">Nariai-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Kyōto
Chion-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chion-in">Chion-in</a>]]>
Chion-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chion-ji">Chion-ji</a>]]>
Daigo-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Daigo-ji">Daigo-ji</a>]]>
Daikaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Daikaku-ji">Daikaku-ji</a>]]>
Daitoku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Daitoku-ji">Daitoku-ji</a>]]>
Ginkaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ginkaku-ji">Ginkaku-ji</a>]]>
Gyōgan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gyōgan-ji">Gyōgan-ji</a>]]>
Higashi Hongan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Higashi_Hongan-ji">Higashi Hongan-ji</a>]]>
Hōkai-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hōkai-ji">Hōkai-ji</a>]]>
Hōtō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hōtō-ji">Hōtō-ji</a>]]>
Imakumano Kannon-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Imakumano_Kannon-ji">Imakumano Kannon-ji</a>]]>
Jissō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jissō-in">Jissō-in</a>]]>
Kennin-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kennin-ji">Kennin-ji</a>]]>
Kinkaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kinkaku-ji">Kinkaku-ji</a>]]>
Kiyomizu-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kiyomizu-dera">Kiyomizu-dera</a>]]>
Kōryū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōryū-ji">Kōryū-ji</a>]]>
Kōzan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōzan-ji">Kōzan-ji</a>]]>
Myōhō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Myōhō-in">Myōhō-in</a>]]>
Myōshin-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Myōshin-ji">Myōshin-ji</a>]]>
Nanzen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nanzen-ji">Nanzen-ji</a>]]>
Nishi Hongan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nishi_Hongan-ji">Nishi Hongan-ji</a>]]>
Rokkaku-dō
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Rokkaku-dō">Rokkaku-dō</a>]]>
Rokuharamitsu-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Rokuharamitsu-ji">Rokuharamitsu-ji</a>]]>
Ryōan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ryōan-ji">Ryōan-ji</a>]]>
Saihō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Saihō-ji">Saihō-ji</a>]]>
Sambō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sambō-in">Sambō-in</a>]]>
Sanjūsangen-dō
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sanjūsangen-dō">Sanjūsangen-dō</a>]]>
Sennyū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sennyū-ji">Sennyū-ji</a>]]>
Shōkoku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shōkoku-ji">Shōkoku-ji</a>]]>
Taizō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Taizō-in">Taizō-in</a>]]>
Tenryū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tenryū-ji">Tenryū-ji</a>]]>
Tō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tō-ji">Tō-ji</a>]]>
Tōfuku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tōfuku-ji">Tōfuku-ji</a>]]>
Yoshimine-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yoshimine-dera">Yoshimine-dera</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Osaka
Dainembutsu-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dainembutsu-ji">Dainembutsu-ji</a>]]>
Fujii-dera (Fujiidera)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Fujii-dera_(Fujiidera)">Fujii-dera (Fujiidera)</a>]]>
Kanshin-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kanshin-ji">Kanshin-ji</a>]]>
Katsuō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Katsuō-ji">Katsuō-ji</a>]]>
Kōon-ji (Kaizuka)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōon-ji_(Kaizuka)">Kōon-ji (Kaizuka)</a>]]>
Sefuku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sefuku-ji">Sefuku-ji</a>]]>
Shitennō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shitennō-ji">Shitennō-ji</a>]]>
Sōji-ji (Ibaraki)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sōji-ji_(Ibaraki)">Sōji-ji (Ibaraki)</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Wakayama
Chōhō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chōhō-ji">Chōhō-ji</a>]]>
Dōjō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dōjō-ji">Dōjō-ji</a>]]>
Jōmyō-ji (Arida)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jōmyō-ji_(Arida)">Jōmyō-ji (Arida)</a>]]>
Kimii-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kimii-dera">Kimii-dera</a>]]>
Kokawa-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kokawa-dera">Kokawa-dera</a>]]>
Negoro-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Negoro-ji">Negoro-ji</a>]]>
Seiganto-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Seiganto-ji">Seiganto-ji</a>]]>
Zenpuku-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zenpuku-in">Zenpuku-in</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Shiga
Chōju-ji (Shiga)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chōju-ji_(Shiga)">Chōju-ji (Shiga)</a>]]>
Chōmei-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chōmei-ji">Chōmei-ji</a>]]>
Eigen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eigen-ji">Eigen-ji</a>]]>
Enryaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Enryaku-ji">Enryaku-ji</a>]]>
Ishiyama-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ishiyama-dera">Ishiyama-dera</a>]]>
Kannonshō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kannonshō-ji">Kannonshō-ji</a>]]>
Kongōrin-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kongōrin-ji">Kongōrin-ji</a>]]>
Mii-dera
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mii-dera">Mii-dera</a>]]>
Ryūō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ryūō-ji">Ryūō-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Yamanashi
Chōzen-ji (Kōfu)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chōzen-ji_(Kōfu)">Chōzen-ji (Kōfu)</a>]]>
Daizen-ji (Kōshū)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Daizen-ji_(Kōshū)">Daizen-ji (Kōshū)</a>]]>
Enkō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Enkō-in">Enkō-in</a>]]>
Erin-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Erin-ji">Erin-ji</a>]]>
Hōsen-ji (Kōfu)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hōsen-ji_(Kōfu)">Hōsen-ji (Kōfu)</a>]]>
Zenkō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kōfuku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Daizōkyō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Eishō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Dōun-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Fumon-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kichijō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Hōkō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Jiun-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Umpō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kōgaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Unkō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Seihaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Risshū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Mampuku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Sankō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Daizen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Keitoku-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Seiun-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Hōfuku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kasei-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Fukusen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Shinzō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Chōshō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kōkyō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Hōkyō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Saihō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Gekkō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Sainen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Jōten-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Myōhō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Jōzai-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Shōgan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kōgon-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Chōgan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kokubun-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Jigen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Onmyō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Fukkōon-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kōsai-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Jōrin-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Yuka-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Shōō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kōshō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Ryūge-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Ankoku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Enraku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Daifuku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Eigen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kansei-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Onkō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Senshō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Ichiren-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Shinryū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Sontai-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Tōkō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Nōjō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Daisen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Enkō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Sekisui-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Entaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Rakan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Tentaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Jishō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kōshō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Mampuku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Chōsen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Shōkaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kaigan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Seikō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Seitai-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kōryū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Jissō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Jōkō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Ganjō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Daikō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Honshō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Chōkoku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Denshi-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Myōryō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Myōō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Nanmei-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Shinkō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kochōzen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Jōon-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Hōzen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Shōfuku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Saishō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Myōhō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Renge-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Eitai-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kōshō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Yakuō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Hōju-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Jikan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Hōgai-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Eiju-an
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Daishō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Jōtaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Nanshō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Ryūun-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Honnon-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Enzō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Naisen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Saion-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kuon-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Hyakuhachi_Reijō">Kai Hyakuhachi Reijō</a>]]>
Kuon-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kuon-ji">Kuon-ji</a>]]>
Seihaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Seihaku-ji">Seihaku-ji</a>]]>
Tōkō-ji (Kōfu)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tōkō-ji_(Kōfu)">Tōkō-ji (Kōfu)</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Fukuoka
Kaidan-in (Dazaifu)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kaidan-in_(Dazaifu)">Kaidan-in (Dazaifu)</a>]]>
Kanzeon-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kanzeon-ji">Kanzeon-ji</a>]]>
Shōfuku-ji (Fukuoka)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shōfuku-ji_(Fukuoka)">Shōfuku-ji (Fukuoka)</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Chiba
Seichō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Seichō-ji">Seichō-ji</a>]]>
Tanjō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tanjō-ji">Tanjō-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel der Rinzai-shū
Eihō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eihō-ji">Eihō-ji</a>]]>
Tōrin-ji (Ishigaki)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tōrin-ji_(Ishigaki)">Tōrin-ji (Ishigaki)</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Tokio
Bairin-ji (Taitō)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bairin-ji_(Taitō)">Bairin-ji (Taitō)</a>]]>
Gokoku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gokoku-ji">Gokoku-ji</a>]]>
Ikegami Honmon-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ikegami_Honmon-ji">Ikegami Honmon-ji</a>]]>
Kan’ei-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kan’ei-ji">Kan’ei-ji</a>]]>
Sengaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sengaku-ji">Sengaku-ji</a>]]>
Sensō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sensō-ji">Sensō-ji</a>]]>
Shōfuku-ji (Higashimurayama)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shōfuku-ji_(Higashimurayama)">Shōfuku-ji (Higashimurayama)</a>]]>
Tsukiji Hongan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tsukiji_Hongan-ji">Tsukiji Hongan-ji</a>]]>
Zōjō-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zōjō-ji">Zōjō-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Kōchi
Buraku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Buraku-ji">Buraku-ji</a>]]>
Chikurin-ji (Kōchi)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chikurin-ji_(Kōchi)">Chikurin-ji (Kōchi)</a>]]>
Dainichi-ji (Kōnan)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dainichi-ji_(Kōnan)">Dainichi-ji (Kōnan)</a>]]>
Hotsumisaki-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hotsumisaki-ji">Hotsumisaki-ji</a>]]>
Kongōchō-ji (Muroto)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kongōchō-ji_(Muroto)">Kongōchō-ji (Muroto)</a>]]>
Kōnomine-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōnomine-ji">Kōnomine-ji</a>]]>
Sekkei-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sekkei-ji">Sekkei-ji</a>]]>
Tosa-Kokubun-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tosa-Kokubun-ji">Tosa-Kokubun-ji</a>]]>
Zenraku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zenraku-ji">Zenraku-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Kagawa
Daikō-ji (Mitoyo)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Daikō-ji_(Mitoyo)">Daikō-ji (Mitoyo)</a>]]>
Dōryū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dōryū-ji">Dōryū-ji</a>]]>
Gōshō-ji (Utazu)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gōshō-ji_(Utazu)">Gōshō-ji (Utazu)</a>]]>
Ichinomiya-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ichinomiya-ji">Ichinomiya-ji</a>]]>
Iyadani-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Iyadani-ji">Iyadani-ji</a>]]>
Jinne-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jinne-in">Jinne-in</a>]]>
Kan’on-ji (Kan’onji)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kan’on-ji_(Kan’onji)">Kan’on-ji (Kan’onji)</a>]]>
Konzō-ji (Zentsūji)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Konzō-ji_(Zentsūji)">Konzō-ji (Zentsūji)</a>]]>
Kōyama-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōyama-ji">Kōyama-ji</a>]]>
Mandara-ji (Zentsūji)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mandara-ji_(Zentsūji)">Mandara-ji (Zentsūji)</a>]]>
Motoyama-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Motoyama-ji">Motoyama-ji</a>]]>
Nagao-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nagao-ji">Nagao-ji</a>]]>
Negoro-ji (Takamatsu)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Negoro-ji_(Takamatsu)">Negoro-ji (Takamatsu)</a>]]>
Sanuki Kokubun-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sanuki_Kokubun-ji">Sanuki Kokubun-ji</a>]]>
Shido-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shido-ji">Shido-ji</a>]]>
Shiromine-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shiromine-ji">Shiromine-ji</a>]]>
Shusshaka-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shusshaka-ji">Shusshaka-ji</a>]]>
Tennō-ji (Sakaide)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tennō-ji_(Sakaide)">Tennō-ji (Sakaide)</a>]]>
Yakuri-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yakuri-ji">Yakuri-ji</a>]]>
Yashima-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yashima-ji">Yashima-ji</a>]]>
Ōkubo-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ōkubo-ji">Ōkubo-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Gifu
Gankō-ji (Mitake)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gankō-ji_(Mitake)">Gankō-ji (Mitake)</a>]]>
Shinchōkoku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shinchōkoku-ji">Shinchōkoku-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Ehime
Eifuku-ji (Imabari)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eifuku-ji_(Imabari)">Eifuku-ji (Imabari)</a>]]>
Hōju-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hōju-ji">Hōju-ji</a>]]>
Ishite-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ishite-ji">Ishite-ji</a>]]>
Iyo-Kokubun-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Iyo-Kokubun-ji">Iyo-Kokubun-ji</a>]]>
Kichijō-ji (Saijō)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kichijō-ji_(Saijō)">Kichijō-ji (Saijō)</a>]]>
Kōon-ji (Saijō)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōon-ji_(Saijō)">Kōon-ji (Saijō)</a>]]>
Maegami-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Maegami-ji">Maegami-ji</a>]]>
Sankaku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sankaku-ji">Sankaku-ji</a>]]>
Sen’yū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sen’yū-ji">Sen’yū-ji</a>]]>
Taisan-ji (Matsuyama)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Taisan-ji_(Matsuyama)">Taisan-ji (Matsuyama)</a>]]>
Yokomine-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yokomine-ji">Yokomine-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Hiroshima
Fudō-in (Hiroshima)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Fudō-in_(Hiroshima)">Fudō-in (Hiroshima)</a>]]>
Jōdo-ji (Onomichi)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jōdo-ji_(Onomichi)">Jōdo-ji (Onomichi)</a>]]>
Kōsan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kōsan-ji">Kōsan-ji</a>]]>
Myōō-in
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Myōō-in">Myōō-in</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Fukui
Myōtsū-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Myōtsū-ji">Myōtsū-ji</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in der Präfektur Tokushima
Anraku-ji (Kamiita)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Anraku-ji_(Kamiita)">Anraku-ji (Kamiita)</a>]]>
Awa-Kokubun-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Awa-Kokubun-ji">Awa-Kokubun-ji</a>]]>
Byōdō-ji (Anan)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Byōdō-ji_(Anan)">Byōdō-ji (Anan)</a>]]>
Dainichi-ji (Itano)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dainichi-ji_(Itano)">Dainichi-ji (Itano)</a>]]>
Dainichi-ji (Tokushima)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dainichi-ji_(Tokushima)">Dainichi-ji (Tokushima)</a>]]>
Fujii-dera (Yoshinogawa)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Fujii-dera_(Yoshinogawa)">Fujii-dera (Yoshinogawa)</a>]]>
Gokuraku-ji (Naruto)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gokuraku-ji_(Naruto)">Gokuraku-ji (Naruto)</a>]]>
Hōrin-ji (Awa)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hōrin-ji_(Awa)">Hōrin-ji (Awa)</a>]]>
Ido-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ido-ji">Ido-ji</a>]]>
Jizō-ji (Itano)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jizō-ji_(Itano)">Jizō-ji (Itano)</a>]]>
Jōraku-ji (Tokushima)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jōraku-ji_(Tokushima)">Jōraku-ji (Tokushima)</a>]]>
Jūraku-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jūraku-ji">Jūraku-ji</a>]]>
Kakurin-ji (Katsuura)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kakurin-ji_(Katsuura)">Kakurin-ji (Katsuura)</a>]]>
Kan’on-ji (Tokushima)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kan’on-ji_(Tokushima)">Kan’on-ji (Tokushima)</a>]]>
Kirihata-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kirihata-ji">Kirihata-ji</a>]]>
Konsen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Konsen-ji">Konsen-ji</a>]]>
Kumadani-ji (Awa)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kumadani-ji_(Awa)">Kumadani-ji (Awa)</a>]]>
Onzan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Onzan-ji">Onzan-ji</a>]]>
Ryōzen-ji (Naruto)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ryōzen-ji_(Naruto)">Ryōzen-ji (Naruto)</a>]]>
Shinshō-ji (Muroto)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shinshō-ji_(Muroto)">Shinshō-ji (Muroto)</a>]]>
Shōzan-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shōzan-ji">Shōzan-ji</a>]]>
Tairyū-ji (Anan)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tairyū-ji_(Anan)">Tairyū-ji (Anan)</a>]]>
Tatsue-ji (Komatsushima)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tatsue-ji_(Komatsushima)">Tatsue-ji (Komatsushima)</a>]]>
Unpen-ji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Unpen-ji">Unpen-ji</a>]]>
Yakuō-ji (Minami, Tokushima)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yakuō-ji_(Minami,_Tokushima)">Yakuō-ji (Minami, Tokushima)</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Thailand
Phu Phek
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Phu_Phek">Phu Phek</a>]]>
Wat Ang Thong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ang_Thong">Wat Ang Thong</a>]]>
Wat Aranyik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Aranyik">Wat Aranyik</a>]]>
Wat Bang Phli Yai Klang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Bang_Phli_Yai_Klang">Wat Bang Phli Yai Klang</a>]]>
Wat Bang Phli Yai Nai
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Bang_Phli_Yai_Nai">Wat Bang Phli Yai Nai</a>]]>
Wat Bot Mani Si Bunrueang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Bot_Mani_Si_Bunrueang">Wat Bot Mani Si Bunrueang</a>]]>
Wat Chaiyo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chaiyo">Wat Chaiyo</a>]]>
Wat Chaloem Phra Kiat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chaloem_Phra_Kiat">Wat Chaloem Phra Kiat</a>]]>
Wat Chalong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chalong">Wat Chalong</a>]]>
Wat Chamathewi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chamathewi">Wat Chamathewi</a>]]>
Wat Chang Rop (Kamphaeng Phet)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chang_Rop_(Kamphaeng_Phet)">Wat Chang Rop (Kamphaeng Phet)</a>]]>
Wat Chedi Yot Thong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chedi_Yot_Thong">Wat Chedi Yot Thong</a>]]>
Wat Chulamani
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chulamani">Wat Chulamani</a>]]>
Wat Chumphon Khiri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chumphon_Khiri">Wat Chumphon Khiri</a>]]>
Wat Khuha Phimuk
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Khuha_Phimuk">Wat Khuha Phimuk</a>]]>
Wat Khun Inthapramun
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Khun_Inthapramun">Wat Khun Inthapramun</a>]]>
Wat Khung Taphao
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Khung_Taphao">Wat Khung Taphao</a>]]>
Wat Ku
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ku">Wat Ku</a>]]>
Wat Lum Mahachai Chumphon
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Lum_Mahachai_Chumphon">Wat Lum Mahachai Chumphon</a>]]>
Wat Mae Pang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Mae_Pang">Wat Mae Pang</a>]]>
Wat Muang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Muang">Wat Muang</a>]]>
Wat Nong Pa Phong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Nong_Pa_Phong">Wat Nong Pa Phong</a>]]>
Wat Pa Lelai
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Pa_Lelai">Wat Pa Lelai</a>]]>
Wat Pa Luangta Maha Bua
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Pa_Luangta_Maha_Bua">Wat Pa Luangta Maha Bua</a>]]>
Wat Pa Mok Worawihan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Pa_Mok_Worawihan">Wat Pa Mok Worawihan</a>]]>
Wat Pa Pradu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Pa_Pradu">Wat Pa Pradu</a>]]>
Wat Pah Nanachat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Pah_Nanachat">Wat Pah Nanachat</a>]]>
Wat Paramai Yikawat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Paramai_Yikawat">Wat Paramai Yikawat</a>]]>
Wat Phailom (Pathum Thani)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phailom_(Pathum_Thani)">Wat Phailom (Pathum Thani)</a>]]>
Wat Phra Dhammakaya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Dhammakaya">Wat Phra Dhammakaya</a>]]>
Wat Phra Kaeo (Kamphaeng Phet)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Kaeo_(Kamphaeng_Phet)">Wat Phra Kaeo (Kamphaeng Phet)</a>]]>
Wat Phra Mahathat (Nakhon Si Thammarat)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Mahathat_(Nakhon_Si_Thammarat)">Wat Phra Mahathat (Nakhon Si Thammarat)</a>]]>
Wat Phra Non
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Non">Wat Phra Non</a>]]>
Wat Phra Sri Rattana Mahathat (Lop Buri)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Sri_Rattana_Mahathat_(Lop_Buri)">Wat Phra Sri Rattana Mahathat (Lop Buri)</a>]]>
Wat Phra Thaen Dong Rang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Thaen_Dong_Rang">Wat Phra Thaen Dong Rang</a>]]>
Wat Phra That (Kamphaeng Phet)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_That_(Kamphaeng_Phet)">Wat Phra That (Kamphaeng Phet)</a>]]>
Wat Phra That Choeng Chum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_That_Choeng_Chum">Wat Phra That Choeng Chum</a>]]>
Wat Phra That Doi Chom Thong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_That_Doi_Chom_Thong">Wat Phra That Doi Chom Thong</a>]]>
Wat Phra Yuen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Yuen">Wat Phra Yuen</a>]]>
Wat Phrathat Lampang Luang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phrathat_Lampang_Luang">Wat Phrathat Lampang Luang</a>]]>
Wat Phumin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phumin">Wat Phumin</a>]]>
Wat Ratchaburana (Phitsanulok)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ratchaburana_(Phitsanulok)">Wat Ratchaburana (Phitsanulok)</a>]]>
Georef Wat Rong Khun
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Rong_Khun">Wat Rong Khun</a>]]>
Wat Rong Khun
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Rong_Khun">Wat Rong Khun</a>]]>
Wat Samphran
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Samphran">Wat Samphran</a>]]>
Wat Saranat Thammaram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Saranat_Thammaram">Wat Saranat Thammaram</a>]]>
Wat Songdhammakalyani
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Songdhammakalyani">Wat Songdhammakalyani</a>]]>
Wat Songtham
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Songtham">Wat Songtham</a>]]>
Wat Tha Sutthawat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Tha_Sutthawat">Wat Tha Sutthawat</a>]]>
Wat Thai Watthanaram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Thai_Watthanaram">Wat Thai Watthanaram</a>]]>
Wat Tham Khao Pun
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Tham_Khao_Pun">Wat Tham Khao Pun</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Bangkok
Wat Anongkharam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Anongkharam">Wat Anongkharam</a>]]>
Wat Arun
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Arun">Wat Arun</a>]]>
Wat Benchamabophit
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Benchamabophit">Wat Benchamabophit</a>]]>
Wat Bowonniwet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Bowonniwet">Wat Bowonniwet</a>]]>
Wat Chakkrawat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chakkrawat">Wat Chakkrawat</a>]]>
Wat Chana Songkhram (Bangkok)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chana_Songkhram_(Bangkok)">Wat Chana Songkhram (Bangkok)</a>]]>
Wat Chinorasaram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chinorasaram">Wat Chinorasaram</a>]]>
Wat Hua Lamphong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Hua_Lamphong">Wat Hua Lamphong</a>]]>
Wat Intharawihan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Intharawihan">Wat Intharawihan</a>]]>
Wat Mahathat (Bangkok)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Mahathat_(Bangkok)">Wat Mahathat (Bangkok)</a>]]>
Wat Makut
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Makut">Wat Makut</a>]]>
Wat Paknam Phasi Charoen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Paknam_Phasi_Charoen">Wat Paknam Phasi Charoen</a>]]>
Wat Pathum Wanaram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Pathum_Wanaram">Wat Pathum Wanaram</a>]]>
Wat Phichaiyat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phichaiyat">Wat Phichaiyat</a>]]>
Wat Pho
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Pho">Wat Pho</a>]]>
Wat Phra Kaeo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Kaeo">Wat Phra Kaeo</a>]]>
Wat Phra Sri Mahathat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Sri_Mahathat">Wat Phra Sri Mahathat</a>]]>
Wat Rachathiwat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Rachathiwat">Wat Rachathiwat</a>]]>
Wat Rakhang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Rakhang">Wat Rakhang</a>]]>
Wat Ratcha-orasaram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ratcha-orasaram">Wat Ratcha-orasaram</a>]]>
Wat Ratchabophit
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ratchabophit">Wat Ratchabophit</a>]]>
Wat Ratchaburana (Bangkok)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ratchaburana_(Bangkok)">Wat Ratchaburana (Bangkok)</a>]]>
Wat Ratchanatdaram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ratchanatdaram">Wat Ratchanatdaram</a>]]>
Wat Ratchapradit
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ratchapradit">Wat Ratchapradit</a>]]>
Wat Saket
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Saket">Wat Saket</a>]]>
Wat Somanat Wihan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Somanat_Wihan">Wat Somanat Wihan</a>]]>
Wat Suthat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Suthat">Wat Suthat</a>]]>
Wat Suwannaram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Suwannaram">Wat Suwannaram</a>]]>
Wat Thepthidaram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Thepthidaram">Wat Thepthidaram</a>]]>
Wat Traimit
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Traimit">Wat Traimit</a>]]>
Wat Yannawa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Yannawa">Wat Yannawa</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Chiang Mai
Wat Buppharam (Chiang Mai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Buppharam_(Chiang_Mai)">Wat Buppharam (Chiang Mai)</a>]]>
Wat Chedi Luang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chedi_Luang">Wat Chedi Luang</a>]]>
Wat Chet Yot
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chet_Yot">Wat Chet Yot</a>]]>
Wat Chiang Man
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chiang_Man">Wat Chiang Man</a>]]>
Wat Chiang Yuen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chiang_Yuen">Wat Chiang Yuen</a>]]>
Wat Lok Mo Li
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Lok_Mo_Li">Wat Lok Mo Li</a>]]>
Wat Phra Singh
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Singh">Wat Phra Singh</a>]]>
Wat Phra That Doi Suthep
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_That_Doi_Suthep">Wat Phra That Doi Suthep</a>]]>
Wat Suan Dok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Suan_Dok">Wat Suan Dok</a>]]>
Wat Umong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Umong">Wat Umong</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Sukhothai (Provinz)
Mondop Ho Thewalai Mahakaset
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ho_Thewalai_Mahakaset">Ho Thewalai Mahakaset</a>]]>
Wihan Ho Thewalai Mahakaset
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ho_Thewalai_Mahakaset">Ho Thewalai Mahakaset</a>]]>
Ubosot Ho Thewalai Mahakaset
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ho_Thewalai_Mahakaset">Ho Thewalai Mahakaset</a>]]>
Zugang Ho Thewalai Mahakaset
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ho_Thewalai_Mahakaset">Ho Thewalai Mahakaset</a>]]>
Wat Aranyik (Sukhothai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Aranyik_(Sukhothai)">Wat Aranyik (Sukhothai)</a>]]>
Wat Asokaram (Sukhothai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Asokaram_(Sukhothai)">Wat Asokaram (Sukhothai)</a>]]>
Wat Chang Lom (Sukhothai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chang_Lom_(Sukhothai)">Wat Chang Lom (Sukhothai)</a>]]>
Wat Chang Rop (Sukhothai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chang_Rop_(Sukhothai)">Wat Chang Rop (Sukhothai)</a>]]>
Wat Chedi Ngam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chedi_Ngam">Wat Chedi Ngam</a>]]>
Wat Chedi Si Hong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chedi_Si_Hong">Wat Chedi Si Hong</a>]]>
Wat Chetuphon
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chetuphon">Wat Chetuphon</a>]]>
Wihan Wat Khao Phra Bat Noi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Khao_Phra_Bat_Noi">Wat Khao Phra Bat Noi</a>]]>
Chedi 1 Wat Khao Phra Bat Noi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Khao_Phra_Bat_Noi">Wat Khao Phra Bat Noi</a>]]>
Gebäude Wat Khao Phra Bat Noi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Khao_Phra_Bat_Noi">Wat Khao Phra Bat Noi</a>]]>
Chedi 2 Wat Khao Phra Bat Noi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Khao_Phra_Bat_Noi">Wat Khao Phra Bat Noi</a>]]>
Wat Mae Chon
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Mae_Chon">Wat Mae Chon</a>]]>
Wat Mahathat (Sukhothai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Mahathat_(Sukhothai)">Wat Mahathat (Sukhothai)</a>]]>
Wat Mangkorn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Mangkorn">Wat Mangkorn</a>]]>
Wat Pa Mamuang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Pa_Mamuang">Wat Pa Mamuang</a>]]>
Wat Phra Phai Luang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Phai_Luang">Wat Phra Phai Luang</a>]]>
Wat Phra Yuen (Sukhothai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Yuen_(Sukhothai)">Wat Phra Yuen (Sukhothai)</a>]]>
Wat Sa Si
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Sa_Si">Wat Sa Si</a>]]>
Wat Saphan Hin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Saphan_Hin">Wat Saphan Hin</a>]]>
Wat Si Chum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Si_Chum">Wat Si Chum</a>]]>
Wat Si Phichit Kirati Kanlayaram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Si_Phichit_Kirati_Kanlayaram">Wat Si Phichit Kirati Kanlayaram</a>]]>
Wat Son Khao
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Son_Khao">Wat Son Khao</a>]]>
Wat Sorasak
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Sorasak">Wat Sorasak</a>]]>
Wat Sri Sawai
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Sri_Sawai">Wat Sri Sawai</a>]]>
Wat Tao Thuriang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Tao_Thuriang">Wat Tao Thuriang</a>]]>
Wat Kon Laeng
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ton_Chan">Wat Ton Chan</a>]]>
Wat Wiharn Thong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ton_Chan">Wat Ton Chan</a>]]>
Wat Phrangmen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ton_Chan">Wat Ton Chan</a>]]>
Chedi Wat Ton Chan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ton_Chan">Wat Ton Chan</a>]]>
Wihan Wat Ton Chan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ton_Chan">Wat Ton Chan</a>]]>
Buddhaskulptur Wat Ton Chan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ton_Chan">Wat Ton Chan</a>]]>
Wat Tra Kuan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Tra_Kuan">Wat Tra Kuan</a>]]>
Wat Traphang Ngoen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Traphang_Ngoen">Wat Traphang Ngoen</a>]]>
Wat Traphang Thong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Traphang_Thong">Wat Traphang Thong</a>]]>
Wat Ton Mahkam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Traphang_Thong_Lang">Wat Traphang Thong Lang</a>]]>
Wat Chedi Yod Hak
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Traphang_Thong_Lang">Wat Traphang Thong Lang</a>]]>
Wat Chedi Sung
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Traphang_Thong_Lang">Wat Traphang Thong Lang</a>]]>
Wat Traphang Thong Lang (modern)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Traphang_Thong_Lang">Wat Traphang Thong Lang</a>]]>
Wat Traphang Thong Lang (Wihan)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Traphang_Thong_Lang">Wat Traphang Thong Lang</a>]]>
Wat Traphang Thong Lang (Ubosot)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Traphang_Thong_Lang">Wat Traphang Thong Lang</a>]]>
Wat Traphang Thong Lang (Mondop)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Traphang_Thong_Lang">Wat Traphang Thong Lang</a>]]>
Wat Tuek
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Tuek">Wat Tuek</a>]]>
Kategorie:Königlicher Tempel Erster Klasse in Thailand
Phra Pathom Chedi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Phra_Pathom_Chedi">Phra Pathom Chedi</a>]]>
Wat Phra Phutthabat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Phutthabat">Wat Phra Phutthabat</a>]]>
Wat Phra Si Rattana Mahathat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Si_Rattana_Mahathat">Wat Phra Si Rattana Mahathat</a>]]>
Wat Phra That Hariphunchai
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_That_Hariphunchai">Wat Phra That Hariphunchai</a>]]>
Wat Phra That Phanom
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_That_Phanom">Wat Phra That Phanom</a>]]>
Wat Suwan Dararam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Suwan_Dararam">Wat Suwan Dararam</a>]]>
Wat Yannasangwararam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Yannasangwararam">Wat Yannasangwararam</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Ayutthaya (Provinz)
Wat Chai Watthanaram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Chai_Watthanaram">Wat Chai Watthanaram</a>]]>
Wat Lokayasutharam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Lokayasutharam">Wat Lokayasutharam</a>]]>
Wat Mahathat Ayutthaya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Mahathat_Ayutthaya">Wat Mahathat Ayutthaya</a>]]>
Wat Na Phra Men
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Na_Phra_Men">Wat Na Phra Men</a>]]>
Wat Phanan Choeng
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phanan_Choeng">Wat Phanan Choeng</a>]]>
Wat Phra Ram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Ram">Wat Phra Ram</a>]]>
Wat Phra Si Sanphet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Si_Sanphet">Wat Phra Si Sanphet</a>]]>
Wat Phu Khao Thong (Ayutthaya)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phu_Khao_Thong_(Ayutthaya)">Wat Phu Khao Thong (Ayutthaya)</a>]]>
Wat Phutthaisawan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phutthaisawan">Wat Phutthaisawan</a>]]>
Wat Ratchaburana (Ayutthaya)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Ratchaburana_(Ayutthaya)">Wat Ratchaburana (Ayutthaya)</a>]]>
Wat Yai Chai Mongkon
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Yai_Chai_Mongkon">Wat Yai Chai Mongkon</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in China
Anyuan-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Anyuan-Tempel">Anyuan-Tempel</a>]]>
Arhat-Tempel (Chongqing)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Arhat-Tempel_(Chongqing)">Arhat-Tempel (Chongqing)</a>]]>
Ashoka-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ashoka-Tempel">Ashoka-Tempel</a>]]>
Baoguo-Tempel (Emei Shan)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Baoguo-Tempel_(Emei_Shan)">Baoguo-Tempel (Emei Shan)</a>]]>
Baoguo-Tempel (Ningbo)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Baoguo-Tempel_(Ningbo)">Baoguo-Tempel (Ningbo)</a>]]>
Beishiku Si
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Beishiku_Si">Beishiku Si</a>]]>
Beiwudang-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Beiwudang-Tempel">Beiwudang-Tempel</a>]]>
Bingling-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bingling-Tempel">Bingling-Tempel</a>]]>
Chongqing-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chongqing-Tempel">Chongqing-Tempel</a>]]>
Cishansi-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Cishansi-Grotten">Cishansi-Grotten</a>]]>
Dafosi-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dafosi-Grotten">Dafosi-Grotten</a>]]>
Daxiangguo-Kloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Daxiangguo-Kloster">Daxiangguo-Kloster</a>]]>
Daxiangshan-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Daxiangshan-Grotten">Daxiangshan-Grotten</a>]]>
Donggar-Ruinen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Donggar-Ruinen">Donggar-Ruinen</a>]]>
Drei Pagoden des Chongsheng-Tempels
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Drei_Pagoden_des_Chongsheng-Tempels">Drei Pagoden des Chongsheng-Tempels</a>]]>
Dule-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dule-Tempel">Dule-Tempel</a>]]>
Feilaifeng-Felsskulpturen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Feilaifeng-Felsskulpturen">Feilaifeng-Felsskulpturen</a>]]>
Felsskulpturen von Dazu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Felsskulpturen_von_Dazu">Felsskulpturen von Dazu</a>]]>
Fengguo-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Fengguo-Tempel">Fengguo-Tempel</a>]]>
Foguang-Tempel (Wutai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Foguang-Tempel_(Wutai)">Foguang-Tempel (Wutai)</a>]]>
Fünf-Pagoden-Tempel (Hohhot)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Fünf-Pagoden-Tempel_(Hohhot)">Fünf-Pagoden-Tempel (Hohhot)</a>]]>
Gongxian-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gongxian-Grotten">Gongxian-Grotten</a>]]>
Guandi-Tempel auf der Insel Dongshan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Guandi-Tempel_auf_der_Insel_Dongshan">Guandi-Tempel auf der Insel Dongshan</a>]]>
Guanghua Si (Putian)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Guanghua_Si_(Putian)">Guanghua Si (Putian)</a>]]>
Guangsheng-Kloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Guangsheng-Kloster">Guangsheng-Kloster</a>]]>
Guanlin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Guanlin">Guanlin</a>]]>
Guanwang-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Guanwang-Tempel">Guanwang-Tempel</a>]]>
Guanwang-Tempel von Dingxiang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Guanwang-Tempel_von_Dingxiang">Guanwang-Tempel von Dingxiang</a>]]>
Hengshan Nanyue Damiao
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hengshan_Nanyue_Damiao">Hengshan Nanyue Damiao</a>]]>
Hongchun Ping
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hongchun_Ping">Hongchun Ping</a>]]>
Höhlentempel von Toyuq
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Höhlentempel_von_Toyuq">Höhlentempel von Toyuq</a>]]>
Jadebuddha-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jadebuddha-Tempel">Jadebuddha-Tempel</a>]]>
Jinci
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jinci">Jinci</a>]]>
Jinding
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jinding">Jinding</a>]]>
Jingyuan-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jingyuan-Tempel">Jingyuan-Tempel</a>]]>
Jing’an-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jing’an-Tempel">Jing’an-Tempel</a>]]>
Jueyuan-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jueyuan-Tempel">Jueyuan-Tempel</a>]]>
Kaiyuan-Tempel (Quanzhou)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiyuan-Tempel_(Quanzhou)">Kaiyuan-Tempel (Quanzhou)</a>]]>
Kizilgaha-Alarmfeuerturm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kizilgaha-Grotten">Kizilgaha-Grotten</a>]]>
Kizilgaha-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kizilgaha-Grotten">Kizilgaha-Grotten</a>]]>
Lingyan-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lingyan-Tempel">Lingyan-Tempel</a>]]>
Lingyin-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lingyin-Tempel">Lingyin-Tempel</a>]]>
Linji-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Linji-Tempel">Linji-Tempel</a>]]>
Maijishan-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Maijishan-Grotten">Maijishan-Grotten</a>]]>
Matisi-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Matisi-Grotten">Matisi-Grotten</a>]]>
Mei’an-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mei’an-Tempel">Mei’an-Tempel</a>]]>
Miyin Si
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Miyin_Si">Miyin Si</a>]]>
Mogao-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mogao-Grotten">Mogao-Grotten</a>]]>
Mo’er-Kloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mo’er-Kloster">Mo’er-Kloster</a>]]>
Nanchan-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nanchan-Tempel">Nanchan-Tempel</a>]]>
Nanhua-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nanhua-Tempel">Nanhua-Tempel</a>]]>
Nanshiku Si
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nanshiku_Si">Nanshiku Si</a>]]>
Pagode des Tempels der Sechs Banyanbäume
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pagode_des_Tempels_der_Sechs_Banyanbäume">Pagode des Tempels der Sechs Banyanbäume</a>]]>
Piyang-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Piyang-Grotten">Piyang-Grotten</a>]]>
Potala-Palast
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Potala-Palast">Potala-Palast</a>]]>
Pule-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pule-Tempel">Pule-Tempel</a>]]>
Puning-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Puning-Tempel">Puning-Tempel</a>]]>
Putuo-Zongcheng-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Putuo-Zongcheng-Tempel">Putuo-Zongcheng-Tempel</a>]]>
Qiongzhu-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Qiongzhu-Tempel">Qiongzhu-Tempel</a>]]>
Rawak Vihara
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Rawak_Vihara">Rawak Vihara</a>]]>
Schlangenknochen-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Schlangenknochen-Pagode">Schlangenknochen-Pagode</a>]]>
Shengyou-Tempel von Mongolküre
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shengyou-Tempel_von_Mongolküre">Shengyou-Tempel von Mongolküre</a>]]>
Shihongsi-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shihongsi-Grotten">Shihongsi-Grotten</a>]]>
Shizhongshan-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shizhongshan-Grotten">Shizhongshan-Grotten</a>]]>
Shuanglin-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shuanglin-Tempel">Shuanglin-Tempel</a>]]>
Stätte der buddhistischen Tempel in Shikshin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Stätte_der_buddhistischen_Tempel_in_Shikshin">Stätte der buddhistischen Tempel in Shikshin</a>]]>
Tausend-Buddha-Höhlen von Bäzäklik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tausend-Buddha-Höhlen_von_Bäzäklik">Tausend-Buddha-Höhlen von Bäzäklik</a>]]>
Tausend-Buddha-Höhlen von Kizil
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tausend-Buddha-Höhlen_von_Kizil">Tausend-Buddha-Höhlen von Kizil</a>]]>
Tausend-Buddha-Höhlen von Kumtura
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tausend-Buddha-Höhlen_von_Kumtura">Tausend-Buddha-Höhlen von Kumtura</a>]]>
Tausend-Buddha-Höhlen von Senmusaimu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tausend-Buddha-Höhlen_von_Senmusaimu">Tausend-Buddha-Höhlen von Senmusaimu</a>]]>
Tempel der Weißen Pagoden in Wuwei
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_der_Weißen_Pagoden_in_Wuwei">Tempel der Weißen Pagoden in Wuwei</a>]]>
Tempel des Großen Buddha in Zhangye
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_des_Großen_Buddha_in_Zhangye">Tempel des Großen Buddha in Zhangye</a>]]>
Tempel des Markgrafen von Wu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_des_Markgrafen_von_Wu">Tempel des Markgrafen von Wu</a>]]>
Tempel des großen Erbarmens
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_des_großen_Erbarmens">Tempel des großen Erbarmens</a>]]>
Tempel des weißen Pferdes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_des_weißen_Pferdes">Tempel des weißen Pferdes</a>]]>
Tianlongshan-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tianlongshan-Grotten">Tianlongshan-Grotten</a>]]>
Tianning-Tempel (Changzhou)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tianning-Tempel_(Changzhou)">Tianning-Tempel (Changzhou)</a>]]>
Tiantai-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tiantai-Tempel">Tiantai-Tempel</a>]]>
Tiantishan-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tiantishan-Grotten">Tiantishan-Grotten</a>]]>
Tuoshan-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tuoshan-Grotten">Tuoshan-Grotten</a>]]>
Wanfotang-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wanfotang-Grotten">Wanfotang-Grotten</a>]]>
Wannian-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wannian-Tempel">Wannian-Tempel</a>]]>
Westliche Tausend-Buddha-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Westliche_Tausend-Buddha-Grotten">Westliche Tausend-Buddha-Grotten</a>]]>
Xiangtangshan-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Xiangtangshan-Grotten">Xiangtangshan-Grotten</a>]]>
Xingguo-Tempel (Qin’an)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Xingguo-Tempel_(Qin’an)">Xingguo-Tempel (Qin’an)</a>]]>
Xingjiao-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Xingjiao-Tempel">Xingjiao-Tempel</a>]]>
Xixiang Chi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Xixiang_Chi">Xixiang Chi</a>]]>
Xuanzhong-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Xuanzhong-Tempel">Xuanzhong-Tempel</a>]]>
Xumi-Fushou-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Xumi-Fushou-Tempel">Xumi-Fushou-Tempel</a>]]>
Xumishan-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Xumishan-Grotten">Xumishan-Grotten</a>]]>
Yongzuo-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yongzuo-Tempel">Yongzuo-Tempel</a>]]>
Yuantong-Tempel (Kunming)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yuantong-Tempel_(Kunming)">Yuantong-Tempel (Kunming)</a>]]>
Yuanzhao-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yuanzhao-Tempel">Yuanzhao-Tempel</a>]]>
Yulin-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yulin-Grotten">Yulin-Grotten</a>]]>
Yungang-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yungang-Grotten">Yungang-Grotten</a>]]>
Zhang-Fei-Tempel (Yunyang)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zhang-Fei-Tempel_(Yunyang)">Zhang-Fei-Tempel (Yunyang)</a>]]>
Zhaojue-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zhaojue-Tempel">Zhaojue-Tempel</a>]]>
Zhenru-Tempel (Shanghai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zhenru-Tempel_(Shanghai)">Zhenru-Tempel (Shanghai)</a>]]>
Zhiti-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zhiti-Tempel">Zhiti-Tempel</a>]]>
Zhongshan-Grotten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zhongshan-Grotten">Zhongshan-Grotten</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Peking
Baoguo-Tempel (Peking)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Baoguo-Tempel_(Peking)">Baoguo-Tempel (Peking)</a>]]>
Cheng’en Si
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Cheng’en_Si">Cheng’en Si</a>]]>
Dahui Si
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dahui_Si">Dahui Si</a>]]>
Dajue Si
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dajue_Si">Dajue Si</a>]]>
Diamantthron-Pagode des Zhenjue Si
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Diamantthron-Pagode_des_Zhenjue_Si">Diamantthron-Pagode des Zhenjue Si</a>]]>
Fahai Si
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Fahai_Si">Fahai Si</a>]]>
Fayuan Si
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Fayuan_Si">Fayuan Si</a>]]>
Guanghua Si (Peking)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Guanghua_Si_(Peking)">Guanghua Si (Peking)</a>]]>
Guangji Si (Peking)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Guangji_Si_(Peking)">Guangji Si (Peking)</a>]]>
Jietai-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jietai-Tempel">Jietai-Tempel</a>]]>
Pagode des Pekinger Tianning-Tempels
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pagode_des_Pekinger_Tianning-Tempels">Pagode des Pekinger Tianning-Tempels</a>]]>
Pekinger Bailin-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pekinger_Bailin-Tempel">Pekinger Bailin-Tempel</a>]]>
Pekinger Pudu-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pekinger_Pudu-Tempel">Pekinger Pudu-Tempel</a>]]>
Songzhu-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Songzhu-Tempel">Songzhu-Tempel</a>]]>
Tanzhe-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tanzhe-Tempel">Tanzhe-Tempel</a>]]>
Tempel der Azurblauen Wolken
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_der_Azurblauen_Wolken">Tempel der Azurblauen Wolken</a>]]>
Tempel der Großen Glocke
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_der_Großen_Glocke">Tempel der Großen Glocke</a>]]>
Tempel der Weißen Pagode in Peking
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_der_Weißen_Pagode_in_Peking">Tempel der Weißen Pagode in Peking</a>]]>
Tempel des Langen Lebens
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_des_Langen_Lebens">Tempel des Langen Lebens</a>]]>
Tempel des Schlafenden Buddha (Peking)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_des_Schlafenden_Buddha_(Peking)">Tempel des Schlafenden Buddha (Peking)</a>]]>
Tongjiao-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tongjiao-Tempel">Tongjiao-Tempel</a>]]>
Westlicher Gelber Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Westlicher_Gelber_Tempel">Westlicher Gelber Tempel</a>]]>
Yinshan-Pagodenwald
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yinshan-Pagodenwald">Yinshan-Pagodenwald</a>]]>
Yonghe-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yonghe-Tempel">Yonghe-Tempel</a>]]>
Yunju-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yunju-Tempel">Yunju-Tempel</a>]]>
Zhihua-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zhihua-Tempel">Zhihua-Tempel</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Kambodscha
Angkor Wat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat">Angkor Wat</a>]]>
Bakong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bakong">Bakong</a>]]>
Banteay Chhmar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Banteay_Chhmar">Banteay Chhmar</a>]]>
Banteay Samré
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Banteay_Samré">Banteay Samré</a>]]>
Bayon
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bayon">Bayon</a>]]>
Beng Mealea
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Beng_Mealea">Beng Mealea</a>]]>
Krol Ko
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Krol_Ko">Krol Ko</a>]]>
Prasat Chrung
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Prasat_Chrung">Prasat Chrung</a>]]>
Prasat Prei
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Prasat_Prei">Prasat Prei</a>]]>
Preah Khan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Preah_Khan">Preah Khan</a>]]>
Preah Khan (Preah Vihear)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Preah_Khan_(Preah_Vihear)">Preah Khan (Preah Vihear)</a>]]>
Preah Palilay
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Preah_Palilay">Preah Palilay</a>]]>
Ta Nei
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ta_Nei">Ta Nei</a>]]>
Ta Prohm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ta_Prohm">Ta Prohm</a>]]>
Ta Som
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ta_Som">Ta Som</a>]]>
Wat Kampong Tralach Loeu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Kampong_Tralach_Loeu">Wat Kampong Tralach Loeu</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Russland
Aginer Dazan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Aginer_Dazan">Aginer Dazan</a>]]>
Choimorski-Dazan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Choimorski-Dazan">Choimorski-Dazan</a>]]>
Gunsetschoinei-Dazan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gunsetschoinei-Dazan">Gunsetschoinei-Dazan</a>]]>
Iwolginski Dazan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Iwolginski_Dazan">Iwolginski Dazan</a>]]>
Sartul-Gegetui-Dazan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sartul-Gegetui-Dazan">Sartul-Gegetui-Dazan</a>]]>
Tamtschinski-Dazan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tamtschinski-Dazan">Tamtschinski-Dazan</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Laos
Pha That Luang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pha_That_Luang">Pha That Luang</a>]]>
Wat Manorom
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Manorom">Wat Manorom</a>]]>
Wat Si Saket
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Si_Saket">Wat Si Saket</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Indien
Ajanta-Höhlen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ajanta-Höhlen">Ajanta-Höhlen</a>]]>
Aurangabad-Höhlen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Aurangabad-Höhlen">Aurangabad-Höhlen</a>]]>
Bedsa-Höhlenkloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bedsa-Höhlenkloster">Bedsa-Höhlenkloster</a>]]>
Bhaja
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bhaja">Bhaja</a>]]>
Bharhut
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bharhut">Bharhut</a>]]>
Binnayaga-Höhlenkloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Binnayaga-Höhlenkloster">Binnayaga-Höhlenkloster</a>]]>
Deur Kothar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Deur_Kothar">Deur Kothar</a>]]>
Dhamnar-Höhlenkloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dhamnar-Höhlenkloster">Dhamnar-Höhlenkloster</a>]]>
Dharashiv-Höhlenkloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dharashiv-Höhlenkloster">Dharashiv-Höhlenkloster</a>]]>
Hathiagor-Höhlenkloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hathiagor-Höhlenkloster">Hathiagor-Höhlenkloster</a>]]>
Kanheri-Höhlen (Mumbai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kanheri-Höhlen_(Mumbai)">Kanheri-Höhlen (Mumbai)</a>]]>
Karli
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Karli">Karli</a>]]>
Kolvi-Höhlenkloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kolvi-Höhlenkloster">Kolvi-Höhlenkloster</a>]]>
Kondana-Höhlenkloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kondana-Höhlenkloster">Kondana-Höhlenkloster</a>]]>
Mahabodhi-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mahabodhi-Tempel">Mahabodhi-Tempel</a>]]>
Mahakali-Höhlen (Mumbai)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mahakali-Höhlen_(Mumbai)">Mahakali-Höhlen (Mumbai)</a>]]>
Pandavleni-Höhlen (Nashik)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pandavleni-Höhlen_(Nashik)">Pandavleni-Höhlen (Nashik)</a>]]>
Ratnagiri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ratnagiri">Ratnagiri</a>]]>
Sanchi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sanchi">Sanchi</a>]]>
Satdhara-Stupas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Satdhara-_und_Sonari-Stupas">Satdhara- und Sonari-Stupas</a>]]>
Sonari-Stupas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Satdhara-_und_Sonari-Stupas">Satdhara- und Sonari-Stupas</a>]]>
Thiksey
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Thiksey">Thiksey</a>]]>
Udayagiri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Udayagiri_(Odisha)">Udayagiri (Odisha)</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Deutschland
Ahlemer Turm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ahlemer_Turm">Ahlemer Turm</a>]]>
Daiseion-ji (Deutschland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Daiseion-ji_(Deutschland)">Daiseion-ji (Deutschland)</a>]]>
Das Buddhistische Haus
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Buddhistische_Haus">Das Buddhistische Haus</a>]]>
Pagode Viên Giác
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pagode_Viên_Giác">Pagode Viên Giác</a>]]>
Schloss Wachendorf
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Wachendorf">Schloss Wachendorf</a>]]>
Shaolin Temple Europe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shaolin_Temple_Europe">Shaolin Temple Europe</a>]]>
Tibetisch-buddhistischer Kalmückentempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tibetisch-buddhistischer_Kalmückentempel">Tibetisch-buddhistischer Kalmückentempel</a>]]>
Wat-Thai-Tempel (München)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat-Thai-Tempel_(München)">Wat-Thai-Tempel (München)</a>]]>
Wat Sibounheuang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Sibounheuang">Wat Sibounheuang</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Indonesien
Borobudur
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Borobudur">Borobudur</a>]]>
Candi Jago
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Candi_Jago">Candi Jago</a>]]>
Pura Ulun Danu Bratan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pura_Ulun_Danu_Bratan">Pura Ulun Danu Bratan</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Sri Lanka
Abhayagiri-Tempel (Sri Lanka)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Abhayagiri-Tempel_(Sri_Lanka)">Abhayagiri-Tempel (Sri Lanka)</a>]]>
Sri Dalada Maligawa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sri_Dalada_Maligawa">Sri Dalada Maligawa</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Südkorea
Bongeunsa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bongeunsa">Bongeunsa</a>]]>
Bulguksa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bulguksa">Bulguksa</a>]]>
Bunhwangsa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bunhwangsa">Bunhwangsa</a>]]>
Cheonchuksa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Cheonchuksa">Cheonchuksa</a>]]>
Donghwasa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Donghwasa">Donghwasa</a>]]>
Goransa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Goransa">Goransa</a>]]>
Gwanchoksa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gwanchoksa">Gwanchoksa</a>]]>
Haeinsa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Haeinsa">Haeinsa</a>]]>
Jeongnimsa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jeongnimsa">Jeongnimsa</a>]]>
Jogyesa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jogyesa">Jogyesa</a>]]>
Magoksa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Magoksa">Magoksa</a>]]>
Mireuksa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mireuksa">Mireuksa</a>]]>
Naksansa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Naksansa">Naksansa</a>]]>
Seokguram
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Seokguram">Seokguram</a>]]>
Tongdosa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tongdosa">Tongdosa</a>]]>
Unmunsa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Unmunsa">Unmunsa</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Myanmar
Abeyadana-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Abeyadana-Tempel">Abeyadana-Tempel</a>]]>
Ananda-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ananda-Tempel">Ananda-Tempel</a>]]>
Andaw-Ordinationshalle
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Andaw-Ordinationshalle">Andaw-Ordinationshalle</a>]]>
Botataung-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Botataung-Pagode">Botataung-Pagode</a>]]>
Bupaya-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bupaya-Pagode">Bupaya-Pagode</a>]]>
Chaukhtatgyi-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chaukhtatgyi-Tempel">Chaukhtatgyi-Tempel</a>]]>
Dhammayangyi-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dhammayangyi-Tempel">Dhammayangyi-Tempel</a>]]>
Dhammayazika-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dhammayazika-Pagode">Dhammayazika-Pagode</a>]]>
Gawdawpalin-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gawdawpalin-Tempel">Gawdawpalin-Tempel</a>]]>
Gubyaukgyi-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gubyaukgyi-Tempel">Gubyaukgyi-Tempel</a>]]>
Hpo Win Daung
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hpo_Win_Daung">Hpo Win Daung</a>]]>
Htilominlo-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Htilominlo-Tempel">Htilominlo-Tempel</a>]]>
Htukkannthein-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Htukkannthein-Tempel">Htukkannthein-Tempel</a>]]>
In-Dein-Pagodenwald
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/In-Dein-Pagodenwald">In-Dein-Pagodenwald</a>]]>
Inn Paw Khon
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Inn_Paw_Khon">Inn Paw Khon</a>]]>
Khrain Kaik Pitakataik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Khrain_Kaik_Pitakataik">Khrain Kaik Pitakataik</a>]]>
Koe-Thaung-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Koe-Thaung-Tempel">Koe-Thaung-Tempel</a>]]>
Kuthodaw-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kuthodaw-Pagode">Kuthodaw-Pagode</a>]]>
Kyaikpun-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kyaikpun-Pagode">Kyaikpun-Pagode</a>]]>
Kyauk-Gu-Umin-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kyauk-Gu-Umin-Tempel">Kyauk-Gu-Umin-Tempel</a>]]>
Laung-Bwann-Brauk-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Laung-Bwann-Brauk-Pagode">Laung-Bwann-Brauk-Pagode</a>]]>
Lawkananda-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lawkananda-Pagode">Lawkananda-Pagode</a>]]>
Laymyethna-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Laymyethna-Tempel">Laymyethna-Tempel</a>]]>
Lemyethna-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lemyethna-Tempel">Lemyethna-Tempel</a>]]>
Manuha-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Manuha-Tempel">Manuha-Tempel</a>]]>
Mingalazedi-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mingalazedi-Pagode">Mingalazedi-Pagode</a>]]>
Nanpaya-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nanpaya-Tempel">Nanpaya-Tempel</a>]]>
Ngahtatgyi-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ngahtatgyi-Tempel">Ngahtatgyi-Tempel</a>]]>
Ngakywenadaung-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ngakywenadaung-Pagode">Ngakywenadaung-Pagode</a>]]>
Pahto Tha Mya Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pahto_Tha_Mya_Pagode">Pahto Tha Mya Pagode</a>]]>
Payathonzu-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Payathonzu-Tempel">Payathonzu-Tempel</a>]]>
Phaung-Daw-U-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Phaung-Daw-U-Pagode">Phaung-Daw-U-Pagode</a>]]>
Pindaya-Höhlen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pindaya-Höhlen">Pindaya-Höhlen</a>]]>
Pizi-Phara-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pizi-Phara-Pagode">Pizi-Phara-Pagode</a>]]>
Po-Khaung-Hügel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Po-Khaung-Hügel">Po-Khaung-Hügel</a>]]>
Popa Taung Kalat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Popa_Taung_Kalat">Popa Taung Kalat</a>]]>
Pyathada-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pyathada-Tempel">Pyathada-Tempel</a>]]>
Ratanabon-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ratanabon-Pagode">Ratanabon-Pagode</a>]]>
Shite-Thaung-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shite-Thaung-Tempel">Shite-Thaung-Tempel</a>]]>
Shwegugyi-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shwegugyi-Tempel">Shwegugyi-Tempel</a>]]>
Shwesandaw-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shwesandaw-Pagode">Shwesandaw-Pagode</a>]]>
Shwezigon-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Shwezigon-Pagode">Shwezigon-Pagode</a>]]>
Sulamani-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sulamani-Tempel">Sulamani-Tempel</a>]]>
Sule-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sule-Pagode">Sule-Pagode</a>]]>
Tayokpye-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tayokpye-Tempel">Tayokpye-Tempel</a>]]>
Thambula-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Thambula-Tempel">Thambula-Tempel</a>]]>
Thanboddhay-Pagode
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Thanboddhay-Pagode">Thanboddhay-Pagode</a>]]>
Thatbinnyu-Tempel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Thatbinnyu-Tempel">Thatbinnyu-Tempel</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Nordkorea
An’guksa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/An’guksa">An’guksa</a>]]>
Kategorie:Buddhistischer Tempel in Osttimor
Guandi-Tempel (Dili)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Guandi-Tempel_(Dili)">Guandi-Tempel (Dili)</a>]]>
.