||
Abaededsee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Abaededsee">Abaededsee</a>]]>
Abbe-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Abbe-See">Abbe-See</a>]]>
Ace Lake
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ace_Lake">Ace Lake</a>]]>
Acraman
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Acraman">Acraman</a>]]>
Acıgöl
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Acıgöl_(Çardak)">Acıgöl (Çardak)</a>]]>
Afrerasee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Afrerasee">Afrerasee</a>]]>
Aksai Chin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Aksai_Chin_(See)">Aksai Chin (See)</a>]]>
Alakölsee - Alaköl
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Alakölsee">Alakölsee</a>]]>
Aralsee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Aralsee">Aralsee</a>]]>
Assalsee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Assalsee_(Dschibuti)">Assalsee (Dschibuti)</a>]]>
Austersee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Austersee">Austersee</a>]]>
Bakilisee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bakilisee">Bakilisee</a>]]>
Baskuntschak
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Baskuntschak">Baskuntschak</a>]]>
Beljosee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Beljosee">Beljosee</a>]]>
Solar Lake
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Birkat_asch-Schams">Birkat asch-Schams</a>]]>
Bogoriasee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bogoriasee">Bogoriasee</a>]]>
Bonneysee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bonneysee">Bonneysee</a>]]>
Burdur Gölü
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Burdur_Gölü">Burdur Gölü</a>]]>
Chabyêr Caka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chabyêr_Caka">Chabyêr Caka</a>]]>
Chew Bahir
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chew_Bahir">Chew Bahir</a>]]>
Chjargas Nuur
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chjargas_Nuur">Chjargas Nuur</a>]]>
Chott el Djerid
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chott_el_Djerid">Chott el Djerid</a>]]>
Chott el Fedjadj
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chott_el_Fedjadj">Chott el Fedjadj</a>]]>
Chott el Gharsa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chott_el_Gharsa">Chott el Gharsa</a>]]>
Dalai Nur
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dalai_Nur">Dalai Nur</a>]]>
Don-Juan-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Don-Juan-See">Don-Juan-See</a>]]>
Ebinur-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ebinur-See">Ebinur-See</a>]]>
Eltonsee
Озеро Эльтон
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eltonsee">Eltonsee</a>]]>
Erçek Gölü
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Erçek_Gölü">Erçek Gölü</a>]]>
Großer Salzsee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Großer_Salzsee">Großer Salzsee</a>]]>
Jartai Yanchi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Jartai_Yanchi">Jartai Yanchi</a>]]>
Karumsee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Karumsee">Karumsee</a>]]>
Kaspisches Meer
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kaspisches_Meer">Kaspisches Meer</a>]]>
Lago Enriquillo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lago_Enriquillo">Lago Enriquillo</a>]]>
Lago Epecuén
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lago_Epecuén">Lago Epecuén</a>]]>
Laguna Miscanti
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Laguna_Miscanti">Laguna Miscanti</a>]]>
Laguna Tuyajto
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Laguna_Tuyajto">Laguna Tuyajto</a>]]>
Laguna de Guayatayoc
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Guayatayoc">Laguna de Guayatayoc</a>]]>
Laguna de los Pozuelos
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_los_Pozuelos">Laguna de los Pozuelos</a>]]>
Laguna del Carbón
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Laguna_del_Carbón">Laguna del Carbón</a>]]>
Lake Amadeus
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Amadeus">Lake Amadeus</a>]]>
Lake Annean
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Annean">Lake Annean</a>]]>
Lake Baghdad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Baghdad">Lake Baghdad</a>]]>
Lake Barlee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Barlee">Lake Barlee</a>]]>
Lake Blanche
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Blanche">Lake Blanche</a>]]>
Lake Buchanan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Buchanan_(Queensland)">Lake Buchanan (Queensland)</a>]]>
Lake Cadibarrawirracanna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Cadibarrawirracanna">Lake Cadibarrawirracanna</a>]]>
Lake Callabonna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Callabonna">Lake Callabonna</a>]]>
Lake Carey
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Carey_(Western_Australia)">Lake Carey (Western Australia)</a>]]>
Lake Corangamite
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Corangamite">Lake Corangamite</a>]]>
Lake Disappointment
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Disappointment">Lake Disappointment</a>]]>
Lake Dora
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Dora_(Western_Australia)">Lake Dora (Western Australia)</a>]]>
Lake Eyre
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Eyre">Lake Eyre</a>]]>
Lake Frome
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Frome">Lake Frome</a>]]>
Lake Gairdner
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Gairdner">Lake Gairdner</a>]]>
Lake Mackay
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Mackay">Lake Mackay</a>]]>
Lake Moore
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Moore">Lake Moore</a>]]>
Lake Torrens
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Torrens">Lake Torrens</a>]]>
Lonar-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lonar-See">Lonar-See</a>]]>
Lop Nor
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lop_Nor">Lop Nor</a>]]>
Kaliumchloridwerk Lop Nor
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lop_Nor">Lop Nor</a>]]>
Luotuo Hu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Luotuo_Hu">Luotuo Hu</a>]]>
Laguna Mar Chiquita
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mar_Chiquita">Mar Chiquita</a>]]>
Mono Lake
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mono_Lake">Mono Lake</a>]]>
Nam Co
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nam_Co">Nam Co</a>]]>
Daryacheh-ye Namak
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Namaksee">Namaksee</a>]]>
Pangong Tso
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pangong_Tso">Pangong Tso</a>]]>
Pink Lake
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pink_Lake">Pink Lake</a>]]>
Poopó-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Poopó-See">Poopó-See</a>]]>
Pyramid Lake
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pyramid_Lake_(Nevada)">Pyramid Lake (Nevada)</a>]]>
Dabusun-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Qarhan-Salzsee">Qarhan-Salzsee</a>]]>
Nördlicher Huoluxun-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Qarhan-Salzsee">Qarhan-Salzsee</a>]]>
Qarun-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Qarunsee">Qarunsee</a>]]>
Qingche Hu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Qingche_Hu">Qingche Hu</a>]]>
Qinghai-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Qinghai-See">Qinghai-See</a>]]>
Raswal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Raswal">Raswal</a>]]>
Retba-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Retba-See">Retba-See</a>]]>
Salar de Coipasa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Salar_de_Coipasa">Salar de Coipasa</a>]]>
Salar de Surire
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Salar_de_Surire">Salar de Surire</a>]]>
Salar del Hombre Muerto
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Salar_del_Hombre_Muerto">Salar del Hombre Muerto</a>]]>
Salinas Grandes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Salinas_Grandes">Salinas Grandes</a>]]>
Salinas Grandes del Noroeste
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Salinas_Grandes">Salinas Grandes</a>]]>
Salinas Grandes del Sur
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Salinas_Grandes">Salinas Grandes</a>]]>
Sassykkölsee - Sassykköl
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sassykkölsee">Sassykkölsee</a>]]>
Schalkartengis
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Schalkartengis">Schalkartengis</a>]]>
Schirasee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Schirasee">Schirasee</a>]]>
Schott Melghir
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Schott_Melghir">Schott Melghir</a>]]>
Schott el Hodna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Schott_el_Hodna">Schott el Hodna</a>]]>
Serling Tsho
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Serling_Tsho">Serling Tsho</a>]]>
Serpentine Lake
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Serpentine_Lake">Serpentine Lake</a>]]>
Sevier Lake
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sevier_Lake">Sevier Lake</a>]]>
Sirbonischer See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sirbonischer_See">Sirbonischer See</a>]]>
Sutton Salt Lake
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sutton_Salt_Lake">Sutton Salt Lake</a>]]>
Techirghiol-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Techirghiol-See">Techirghiol-See</a>]]>
Teli-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Teli-See">Teli-See</a>]]>
Tengissee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tengissee">Tengissee</a>]]>
Totes Meer
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Totes_Meer">Totes Meer</a>]]>
Tso Kar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tso_Kar">Tso Kar</a>]]>
Tswaing
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tswaing">Tswaing</a>]]>
Turkanasee
Rudolfsee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Turkana-See">Turkana-See</a>]]>
Tuz Gölü
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tuz_Gölü">Tuz Gölü</a>]]>
Urmiasee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Urmiasee">Urmiasee</a>]]>
Bozorgrah-e Shahid Kalantari
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Urmiasee">Urmiasee</a>]]>
Uws Nuur
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Uws_Nuur">Uws Nuur</a>]]>
Vandasee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vandasee">Vandasee</a>]]>
Vansee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vansee">Vansee</a>]]>
Xie Chi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Xie_Chi">Xie Chi</a>]]>
Yarışlı Gölü
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yarışlı_Gölü">Yarışlı Gölü</a>]]>
Yoa-See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Yoa-See">Yoa-See</a>]]>
.