||
فرودگاه‌ها
Bata Airport
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_فرودگاه‌های_گینه_استوایی#%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AF%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%87%C3%A2%C2%80%C2%8C%C3%99%C2%87%C3%98%C2%A7">فهرست فرودگاه‌های گینه استوایی</a>]]>
Bata Airport
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_فرودگاه‌های_گینه_استوایی#%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AF%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%87%C3%A2%C2%80%C2%8C%C3%99%C2%87%C3%98%C2%A7">فهرست فرودگاه‌های گینه استوایی</a>]]>
.