||
POMN═K, Habura
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kult├║rnych_pamiatok_v_obci_Habura#POMN%C3%8DK%2C_Habura">Zoznam kult├║rnych pamiatok v obci Habura</a>]]>
TABU─ŻA PAM─TN┴, 63
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kult├║rnych_pamiatok_v_obci_Habura#TABU%C4%BDA_PAM%C3%84TN%C3%81%2C_63">Zoznam kult├║rnych pamiatok v obci Habura</a>]]>
KOSTOL, 257
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kult├║rnych_pamiatok_v_obci_Habura#KOSTOL%2C_257">Zoznam kult├║rnych pamiatok v obci Habura</a>]]>
ZVONICA, 257
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kult├║rnych_pamiatok_v_obci_Habura#ZVONICA%2C_257">Zoznam kult├║rnych pamiatok v obci Habura</a>]]>
.