Templatetiger (de) (en)
SELECT /* LIMIT:60 */ DISTINCT `name_id`,`name` FROM `yiwiki` WHERE `tp_name` LIKE 'דיק' LIMIT 0,30
0 - 4 of 4
0
70 (נומער)בשבעים נפש ירדו אבותיכם מצרימה
א' אבוַיַּעַל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֶל-הֹר הָהָר, עַל-פִּי יְהוָה--וַיָּמָת שָׁם: בִּשְׁנַת הָאַרְבָּעִים, לְצֵאת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי, בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ.
אבא שאולושאר כל הפירות, אמר '''אבא שאול''', כדי שימכרם, ויקח בהם מזון שתי סעודות

וכמה יהא חורש, וכו', '''אבא שאול''' אומר, כדי שלא ישייר רובע לבית סאה

כלל אמר '''אבא שאול''', כל שאני זכאי באמירתו, רשאי אני להחשיך עליו

'''אבא שאול''' אומר, כבש פרה כהנים גדולים עושין אותו משל עצמן

'''אבא שאול''' אומר, אף במועד עושה כן, מפני ברורי המדות

ואיזוהי דת יהודית, וכו', '''אבא שאול''' אומר, אף המקללת יולדיו בפניו

'''אבא שאול''' אומר, הנודר מן הגבינה, אסור בה, בין מלוחה בין טפילה

אפוטרופוס, שמנהו אבי יתומים, ישבע, מנהו בית דין לא ישבע, '''אבא שאול''' אומר, חלוף הדברים

'''אבא שאול''' היה קורא לשתוקי, בדוקי

לא יבר את הגריסין, דברי '''אבא שאול''', וחכמים מתירין

'''אבא שאול''' אומר, מותר לאדם להשכיר משכונו של עני, וכו', מפני שהוא כמשיב אבידה

'''אבא שאול''' אומר, כל אילן סרק חמישים אמה

'''אבא שאול''' אומר, כל אילן סרק כנגד המשקולת

'''אבא שאול''' אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו

'''אבא שאול''' אומר, מה חטבת עצים רשות, יצא האב המכה את בנו, וכו'

'''אבא שאול''' אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהםף ורבי אלעזר בכף שניה, מכריע את כלם

תקועה אלפא לשמן, '''אבא שאול''', שניה לה רגב בעבר הירדן

'''אבא שאול''' אומר, שם היו נותנין שני בזכי לבונה של לחם הפנים

'''אבא שאול''' אומר, שם היו נותנין יין ושמן

'''אבא שאול''' אומר, לשכת כהן גדול

אבא שאול בן בטניתאמר ליה בטנית בריה '''דאבא שאול בן בטנית''' מי נדרתא וכו'

ומעשה בימי אביו של רבי צדוק, ובימי '''אבא שאול בן בטנית''' שפקקו את המאור בטפיח וכו'

מעשה '''באבא שאול בן בטנית''' שהיה ממלא מדותיו מערב יום טוב וכו' אבא שאול אומר אף במועד וכו'

אבטליוןשמעיה אומר, לסמוך, '''אבטליון''' אומר, שלא לסמוך, וכו'

והעידו משום שמעיה '''ואבטליון''', שלשת לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה

מעשה בכרכמית, שפחה משחררת שהיתה ביורשלים, והשקוה שמעיה '''ואבטליון''' וכו'

שמעיה '''ואבטליון''' קבלו מהם, וכו'

'''אבטליון''' אומר, חכמים, הזהרו בדבריכם, פן תחובו חובת גלות וכו'

אבשלוםוייוולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת ושמה תמר
אדמוןשני דייני גזרות היו בירושלים, '''אדמון''' וחנן בן אבישלום, חנן אומר שני דברים '''אדמון''' אומר שבעה וכו'

'''אדמון''' אומר שבעה, מי וכו', '''אדמון''' אומר בשביל שאני זכר הפסדתי, אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון

'''אדמון''' אומר, הואיל והודה מקצת הטענה ישבע, וכו', אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון

'''אדמון''' אומר, יכולה היא שתאמר, וכו', אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון

'''אדמון''' אומר, יכול הוא שיאמר, השני נוח לי והראשון קשה הימנו וכו'

'''אדמון''' אומר, ילך בקצרה, וכו'

'''אדמון''' אומר, יכול הוא שיאמר, אלו הייתי חייב לך, היה לך להפרע וכו'

'''אדמון''' אומר, יכול הוא שיאמר, אלו הייתי חייב לך, כיצד אתה לוה ממנו, וכו'

'''אדמון''' אומר בשביל שאני זכר הפסדתי, אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון

'''אדמון''' אומר, הואיל והודה מקצת הטענה ישבע, וכו', אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון

איובאיוב לא היה ולא נברא, רק משל היה
איסלאםמוֹת-יוּמַת הַמַּכֶּה, רֹצֵחַ הוּא: גֹּאֵל הַדָּם, יָמִית אֶת-הָרֹצֵחַ--בְּפִגְעוֹ-בוֹ
אליהועיני בן הקוףוחכמים אומרים, שבע מעזרא ואילך, ומי עשאן שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו שתים שתים, '''אליהועיני בן הקוף''', וחנמאל המצרי, וישמעאל בן פיאבי עשו אחת אחת
אליעזר בן יעקב'''רבי אלעזר בן יעקב''' אומר, אפילו כל שדהו בית כור, לא יעשה בתוכה חוץ מקרחת אחת

היו שלש, אם אין בין שורה לחברתה, שש עשרה אמה, לא יביא זרע לשם, '''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר משום חנניא בן חכינאי, אפילו חרבה האמצעית, ואין בין שורה לחברתה שש עשרה אמות, לא יביא זרע לשם, שאילו מתחלה נטען, הרי זה מותר בשמונה אמות

חריץ שהוא עובר בכרם, עמוק עשרה ורחב ארבעה, '''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר אם היה מפולש מראש הכרם ועד סופו, הרי זה נראה כבין הכרמים, ואם לאו, הרי הוא כגת

עריס שהוא יוצא מן המדרגה, '''רבי אליעזר בן יעקב''' אם עומד בארץ ובוצר את כולו, הרי זה אוסר ארבע אמות השדה, ואם לאו אינו אוסר אלא כנגדו

ומרביצין בעפר לבן דברי רבי שמעון, '''רבי אליעזר בן יעקב''' אוסר

רבי אלעזר חסמא אומר, האומר תרומת הכרי ממנו עליו, קרא שם, '''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, האומר עשור מעשר זה, עשוי תרומת נעשר עליו, קרא שם

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, אשה בת גרים לא תנשא לכהונה, עד שתהא אמה מישראל, וכו'

יש לך קשרים שאין חייבין עליהן כקשר, וכו', '''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, קושרין לפני הבהמה, בשביל שלא תצא

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, '''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

הזורק אבן לרשות הרבים והרג, הרי זה גולה, '''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, אם מכשיצאתה האבן מידו הוציא הלז את ראשו וקבלה הרי זה פטור

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד, תשובה ומעשים טובים כתריס לפני הפורענות

כדברי '''רבי אליעזר בן יעקב'''

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, פעם אחת מצאו אחי אמא ישן, ושרפו את כסותו

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, במסיבה ההולכת תחת החיל, יוצא והולך לו בטדי

עשרת הנשים וכו' וארבע לשכות היו בארבע מקצעותיה, וכו', מערבית דרומית, '''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, שכחתי מה היתה משמשת, אבא שאול אומר, שם היו נותניו יין ושמן, היא היתה נקראת בית שמניה

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, מעלה היתה וגבוהה אמה, והדוכן נתון עליה, ובה שלש מעלות של חצי חצי אמה, וכו', ולמה נקרא שמו שער המים, וכו', '''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, ובו המים מפכים, וכו'

לשכת העץ, '''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר, שכחתי מה היתה משמשת, אבא שאול אומר, לשכת כהן גדול, והוא היתה אחורי שתיהן

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

'''רבי אליעזר בן יעקב''' אומר,

אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי'''רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי''' אומר אלף אמה מגרש, ואלפים אמה שדות וכרמים

תנו רבנן כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה '''ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי''' פתחו כולם בכבוד אכסניא וכו'

'''רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי''' אומר, כקטן המקרא את הלל והן עונין אחריו כל מה שהוא אומר וכו'

'''רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי''' אומר, מה תלמוד לומר לנטות אחרי רבים להטות וכו'

אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא '''רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי''' בהגדה עשה אזניך כאפרכסת וכו'

אלעאיאמר '''רבי אלעאי''' שמעתי מרבי אליעזר ואפילו הוא כבית כור וכו'
אלעזר בן יהודה איש ברתותארבן גמליאל אומר משום '''רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא''', כמחט של מתון

'''רבי אלעזר איש ברתותא''' אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו וכו'

אמר '''רבי אלעזר בן יהודה''', מודים בית שמאי בזה וכו'

עסה שהכשרה וכו', '''רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא''' אומר משום רבי יהושע, פסל את כולה, רבי עקיבא אומר משמו וכו'

ירק של חלין וכו''''רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא''' אומר משום רבי יהושע, פסל כלו, רבי עקיבא אומר משמו וכו'

אלעזר בן עזריהאמר '''רבי אלעזר בן עזריה''', הרי אני כבן שבעים שנה, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, עד שיחלי וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אוסר, עד שיעמוק שלשה וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, אם יש כיוצא בהם נמכרין בשוק וכו'

אמר רבי יהושע עשור שאני עתיד למד נתון '''לרבי אלעזר בן עזריה''' וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, קפה מטה על צדה ונוטל וכו'

פרתו של '''רבי אלעזר בן עזריה''' היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, מרחיצין את הקטן וכו'

נתנוהו בדיר או בסהר רבן גמליאל '''ורבי אלעזר בן עזריה''' אומרים, מהלך את כולה וכו', מעשה שבאו מפרנדיסין והפליגה ספינתם בים, רבן גמליאל '''ורבי אלעזר בן עזריה''' הלכו את כולה, רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו, וכו'

עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חבירו, את זו דרש '''רבי אלעזר בן עזריה''' וכו'

שלשה דברים '''רבי אלעזר בן עזריה''' מתיר, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, אין עושין את האמה בתחלה במועד ובשביעית, וכו'

זה מדרש דרש '''רבי אלעזר בן עזריה''' לפני חכמים בכרם ביבנה, הבנים ירשו והבנות יזונו וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, מן הנשואין, גובה את הכל, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, מאוסה הוא הערלה שנצגנו בה הרשעים, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, אינו חייב עד שיאכל שני חרצנים וזגן, וכו'

משמת '''רבי אלעזר בן עזריה''', פסק העשר מן החכמים, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, רואין אותה כאלו היא באמצע בית כור, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, אחד לשבעים שנה, וכו'

שלשה דברים '''רבי אלעזר בן עזריה''' מתיר, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ, וכו'

אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו '''רבי אלעזר בן עזריה''' בישיבה, שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, או תור, או בן יונה, וכו'

אמר '''רבי אלעזר בן עזריה''' , מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, כל העריות מפרשות, וכו'

משפך של עץ ושל חרס שפקקו בזפת, '''רבי אלעזר בן עזריה''' מטמא, וכו'

היתה כקרום ביצה וכו' '''רבי אלעזר בן עזריה''' מטהר, רבי אלעזר חסמא אומר, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, כחזירת ראשי איברים בבהרת קטנה, וכו'

בית שהוא מסך וכו' הנכנס לחיצון טהור , דברי '''רבי אלעזר בן עזריה''', וכו'

המניח את כליו בחלון של אודיארין '''רבי אלעזר בן עזריה''' מטהר, וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' פוסל אלא אם כן פקק, וכו'

הפולטת זרע ביום השלישי, טהורה, דברי '''רבי אלעזר בן עזריה''', וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' אומר, דם הנדה אינו מכשיר, וכו'

אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו '''רבי אלעזר בן עזריה''' בישיבה, ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידים וכו'

אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו '''רבי אלעזר בן עזריה''' בישיבה, שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, וכו'

עמון ומואב מהן בשביעית, גזר רבי טרפון מעשר עני, וגזר '''רבי אלעזר בן עזריה''' מעשר שני, אמר רבי ישמעאל '''אלעזר בן עזריה''' עליך ראיה ללמד וכו', אמר לו '''רבי אלעזר בן עזריה''' ישמעאל אחי, אני לא שניתי וכו' טרפון אחי שנה וכו', השיב '''רבי אלעזר בן עזריה''' בבל חוצה לארץ וכו', אמר לו '''רבי אלעזר בן עזריה''' הרי אתה כמהנן ממון ,וכו'

'''רבי אלעזר בן עזריה''' מטהר בשל פול, וכו'

אלעזר בן ערךחמשה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי, ואלו הן, וכו' '''ורבי אלעזר בן ערך''', וכו' הוא היה מונה שבחן, וכו', '''ורבי אלעזר בן ערך''', מעין המתגבר, הוא היה אומר, וכו' אבא שאול אומר בשמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ואליעזר בן הורקנוס אף עמהם, '''ואלעזר בן ערך''' בכף שנייה, מכריע הוא את כולם

'''רבי אלעזר''' אומר, הוי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ודע לפני מי אתה עמל, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך

אמר להם צאו וראו, איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם, וכו' '''רבי אלעזר''' אומר, לב טוב, אמר להם, רואה אני את דברי '''אלעזר בן ערך''', שבכלל דבריו דבריכם, אמר להם צאו וראו, איזו היא דרך רעה שיתרחק ממנה האדם, וכו', '''רבי אלעזר''' אומר, לב רע, אמר להם, רואה אני את דברי '''אלעזר בן ערך''', שבכלל דבריו דבריכם

אלעזר בן פרטאשלשה דברים אמר '''רבי אלעזר בן פרטא''' לפני חכמים, וקיימו את דבריו, על עיר שהקיפה כרקום, ועל הספינה המטירפת בים, ועל היוצא לידון, שהן בחזקת קיימין, וכו'
אלעזר בן צדוקאמר רבן גמליאל נוהגין וכו', '''רבי אליעזר ברבי צדוק''' אומר בשמו, אף לחרובין שהיו להם בכל העיר

'''רבי אלעזר בר צדוק''' אומר, אם יש ביניהם, מארבע אמות ועד שמונה, הרי אלו מצטרפות, וכו', רבי מאיר אומר, וכו', '''רבי אלעזר בר צדוק''' אומר בשמו, אף על גבי הגפן אסור, ואינו מקדש

'''רבי אלעזר בר צדוק''' אומר, אף משקה הוא את הנוף בשביעית, אבל לא את העיקר

'''רבי אלעזר ברבי צדוק''' מחייב, וחכמים אומרים, על החמין חייב, ועל הצונן פטור

'''רבי אלעזר בר צדוק''' אומר, תרומה מלפני השבת וחמץ בזמנן

הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין, אף על פי שאין חרוסת מצוה '''רבי אליעזר ברבי צדוק''' אומר, מצוה וכו'

'''רבי אלעזר בר צדוק''' אומר, אם לא נראה בזמנו אין מקדשין אותו, שכבר קדשוהו שמים

אמר '''רבי אלעזר בן צדוק''', מעשה בבת כהן אחת שזנתה, והקיפוה חבילי זמורות ושרפוה, וכו'

'''רבי אלעזר בן צדוק''' אומר, אף במשא הזב טהורות, מפני שלא נגמרה מלאכתן

'''רבי אליעזר בן צדוק''' אומר, שנתות היו בהין, עד כאן לפר, עד כאן לאיל, עד כאן לכבש, וכו'

'''רבי אליעזר בן צדוק''' אומר, כל עוף החולק את רגליו טמא

'''רבי אלעזר ברבי צדוק''' אומר, נותנין היו ממנה זקנים בלולביהן

אמר '''רבי אלעזר ברבי צדוק''', מעשה ונמנו עליה שלש מאות כהנים

'''רבי אלעזר בר צדוק''' אומר, מפני שהיא הופכת עליו את הרונקי

טטרוס '''רבי אלעזר בן צדוק''' מטהר, ורבי יוסי מטמא, וכו'

'''רבי אלעזר בן צדוק''' אומר, הנמדד בלוג

'''רבי אלעזר ברבי צדוק''' אומר, אם מקבל האביק כל שהוא, פסול

'''רבי אלעזר ברבי צדוק''' אומר, טפחים, הרי אלו מטמאין, ומטמאין, ומצטרפת, וכו'

'''רבי אלעזר ברבי צדוק''' אומר, הלבנים מצטרפין בכרוב, מפני שהן אוכל, וכו'

מדלגין היינו על ארונות של מתים

אלעזר בן שמועהמניח פירות להיות מפריש עליהן, וכו', אם אבדו, הרי זה חושש מעת לעת, דברי '''רבי אלעזר בן שמוע'''

'''רבי אלעזר בן שמוע''' אומר, יהו כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חבירך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים

'''רבי אלעזר''' אומר, אפונין הגמלונין, משתרמלו לפני ראש השנה

חלות דבש שרסקן מערב שבת, ויצאו מעצמן, אסורים, '''ורבי אלעזר''' מתיר

נגר שיש בראשו גלסטרא '''רבי אלעזר''' אוסר, ורבי יוסי מתיר, אמר '''רבי אלעזר''' מעשה בכנסת שבטבריא שהיו נוהגין בו היתר

'''רבי אלעזר''' ורבי שמעון אומרים, באחד בניסן, באחד בסיון, בעשרים ותשעה באלול

'''רבי אלעזר''' אומר, ימכרו לצרכי אותו המין, ויביא בדמיהן עולות

'''רבי אלעזר''' ורבי שמעון אומרים, ממקום שפסק שם הוא מתחיל

באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, '''רבי אלעזר''' ורבי שמעון אומרים, באחד בתשרי

אמר '''רבי אלעזר''', לא התקין רבי יוחנן בן זכאי, אלא ביבנה בלבד

אלמנה לכהן גדול, גרושה וחליצה לכהן הדיוט, מן האירוסין, לא יאכלו בתרומה, '''רבי אלעזר''' ורבי שמעון מכשירין

ולא ישא את הבוגרת, '''רבי אלעזר''' ורבי שמעון, מכשירין בבוגרת

'''רבי אלעזר''' אומר, הראשון זכאי במציאתה, ובמעשה ידיה, ובהפרת נדריה

'''רבי אלעזר''' אומר, מלמדין את הקטנה שתמאן

'''רבי אלעזר''' אומר, הואיל והותרו ליבמין, הותרו לכל אדם

אמר '''רבי אלעזר''', אימתי במקום שיש עוררין, אבל במקום שאין עוררין, מעלין לכהונה על פי עד אחד

יתומה שנתארסה ונתגרשה, '''רבי אלעזר''' אומר, המפתה פטור והאונס חייב

'''רבי אלעזר''' אומר, לא היה מגלח אלא על החטאת

'''רבי אלעזר''' אומר, אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר

'''רבי אלעזר''' מכשיר בכלן, חוץ מגיטי נשים, שנאמר, וכתב לה, לשמה

אמר '''רבי אלעזר''' לא אסרו זה אלא מפני זה

'''רבי אלעזר''' אומר, אף על פי שאין עליו עדים, אלא שנתנו לה בפני עדים, כשר

בהמה גסה נקנית במסירה, והדקה בהגבהה, דברי רבי מאיר ורבי אליעזר, וחכמים אומרים, בהמה דקה נקנית במשיכה

'''רבי אלעזר''' המהלך במקום שהוא צריך להלך, מחשבה פוסלת, ובמקום שאין צריך להלך, אין המחשבה פוסלת

הקומץ והלבונה, וכו', שהקריב מאחד מהן כזית בחוץ, חייב, '''רבי אלעזר''' פוטר, עד שיקריב את כלו

הקומץ והלבונה, שהקריב את אחד מהן בחוץ, חייב, '''רבי אלעזר''' פוטר, עד שיקריב את השני, וכו', שני בזיכי לבונה שהקריב אחד מהן בחוץ חייב, '''רבי אלעזר''' פוטר עד שיקריב את השני, וכו', '''רבי אלעזר''' אומר אף המנסך מי חג בחג, בחוץ, חייב,

'''רבי אלעזר''' מתיר בכלאים, מפני שהוא שה, ואוסר בכוי, מפני שהוא ספק

'''רבי אלעזר''' אומר כלן חוזרין ביובל

'''רבי אלעזר''' ורבי שמעון אומרים, באחד בניסן, באחד בסיון, בעשרים ותשעה באלול

'''רבי אלעזר''' אומר עד שיהיו יתירות על השנים חודש ויום אחד

ואם החרים את כלן, אינן מחרמין דברי '''רבי אלעזר'''

'''רבי אלעזר''' אומר מכרה לו לפני ראש השנה והיא מליאה פירות, הרי זה אוכל ממנה שלש תבואות לשתי שנים

'''רבי אלעזר''' אומר הכלאים, והטריפה, ויוצא דופן, טומטום, ואנדוגינוס, לא קדשים ולא מקדישים

המפריש נקבה לעולה וכו', '''רבי אלעזר''' אומר הוא עצמו יקרב עולה, תמורת אשם וכו', '''ורבי אלעזר''' אומר יביא בדמיה עולות, אשם שמתו בעליו, וכו' '''רבי אלעזר''' אומר, יביא בדמיהן עולות

מה בין דברי '''רבי אלעזר''' לדברי חכמים וכו'

'''רבי אלעזר''' אומר אם הפסיק בה או שנתן לתוכו מים כל שהן, פטור

'''רבי אלעזר''' ורבי שמעון אומרים, אין טומאה עולה לה, אף לא יורדת ממנה

'''רבי אלעזר''' אומר, פיו לפנים, הבית טהור, פיו לחוץ, הבית טמא

'''רבי אלעזר''' אומר, בית הבנוי ראש ופתין, נראה בראש, נוטל את כלו וכו'

אמר '''רבי אלעזר''', מה אם אבן אחת ממנו מטמא בביאה, הוא עצמו לא יטמא בביאה

'''רבי אלעזר''' אומר, שלשתן שווין, האחד שבקודש ושבתרומה ושבחולין, מטמא שנים ופוסל אחד בקודש, וכו'

'''רבי אלעזר''' אומר, ספק ביאה, טהור, ספק מגע טומאה, טמא

נכנס לבקעה בימות הגשמים, וכו', '''רבי אלעזר''' מטהר, וחכמים מטמאין

אמר '''רבי אלעזר''' לא הזכרו שבילי בית גלגול אלא שהם רשות היחיד לכך ולכך

'''ורבי אלעזר''' אומר, אפילו התחתונה מלאים כשרים, והעליונה מלאים שאובין, ויש בצד הנקב שלשה לוגין, כשר

'''רבי אלעזר''' אומר, כדי לקרוץ בצפורן

'''רבי אלעזר''' אומר, אם אי אפשר לו שירד, אלא אם כן נטנפו רגליו, אף העולין ברגליו, בכי יתן

דם שחיטה בבהמה בחיה ובעופות הטמאים, דם הקזה לרפואה, '''רבי אלעזר''' מטמא באלו

'''רבי אלעזר''' אומר, אף הסיג של רצפית, הרי אלו מטמאין ומטמאים ומצטרפין

'''רבי אלעזר''' אומר, אף המסרק טהור

אלעזר ברבי שמעוןואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב, '''ורבי אלעזר ברבי שמעון''' מתיר

המפריש חטאתו, והרי הוא בעלת מום, מוכרה, ויביא בדמיה אחרת, '''רבי אלעזר ברבי שמעון''' אומר אם קרבה השניה, עד שלא נשחטה הראשונה, תמות

'''רבי אלעזר ברבי שמעון''' אומר, עד שיראו כשני גריסין על שתי אבנים, וכו'

אלעזר המודעי'''רבי אלעזר המודעי''' אומר, אין די גמרא סנהדרין דף צ"ט איז אונזער גירסא '''רבי אל"י"עזר המודעי''' , המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות, והמלבין פני חבירו ברבים, והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא
אלעזר הקפר'''רבי אלעזר הקפר''' אומר, הקנאה, והתאוה, והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם
אלעזר חסמא'''רבי אלעזר חסמא''' אומר, האומר תרומת כרי ממנו עליו, קרא שם

'''רבי אלעזר חסמא''' אומר, לא יאכל פועל חתר על שכרו

'''רבי אלעזר חסמא''' אומר, קנין ופתחי נדות הן הן גופי הלכות, תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה

'''רבי אלעזר חסמא''' אומר, להקל טהור, להחמיר תראה בתחלה

אבניו ועציו ועפרו מטמאין בכזית, '''רבי אלעזר חסמא''' אומר, במה שהן

המטיל טיפין עבות מתוך האמה טמא, דברי '''רבי אלעזר חסמא'''

אמונה (אלבאם)קום מײַן פֿרײנט אין גאָרטען אָדער לאָמיר אַרױס אױפֿן פֿעלד...

שטײט אַ בױם אין מיטן װעג, מיט די צװײַגן אַרױסגעשטעקט

װער גײט עס דאָרט אין װעג, אין מדבּר אָן אַ עק װאו מען זעט נישט מיין, נאר הימל זאַמד און שטיין …

רבי מענדל איז א איד א גרויסער תלמיד חכם און א גרויסע בר דעת, ער האט א אשת חיל פון מיט שבחים נאר שטענדיגע איז זי אין כעס...

אני מאמין, איך גלױב אין דעם אַז דער בּורה, געבענטשט זאָל זײַן...

אנטיגנוס איש סוכו'''אנטיגנוס איש סוכו''' קבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים, המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, וכו'
אנשי כנסת הגדולהונביאים מסרוה '''לאנשי כנסת הגדולה''', הם אמרו שלשה דברים, הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה
אראקלהעמים הקדמונים היו מאמינים בדבר הנקרא אראקעל , והוא מאמר מתפשט בפי ההמון אשר חשבו כי הגיע אליהם מאמר זה כדמות גזרה או פקודה מן השמים, ואראקעל כזה, נולד לרוב אצל ההמון, ומהם הגיע לאזני הגדולים, ומשם נתפשט אל הגוי כולו.
ארבעה מיניםאָז ירַננו עצי היָעַר
ארון הבריתוַיָּבֹא הָעָם, אֶל-הַמַּחֲנֶה, וַיֹּאמְרוּ זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל, לָמָּה נְגָפָנוּ יְהוָה הַיּוֹם לִפְנֵי פְלִשְׁתִּים; נִקְחָה אֵלֵינוּ מִשִּׁלֹה, אֶת-אֲרוֹן בְּרִית יְהוָה, וְיָבֹא בְקִרְבֵּנוּ, וְיֹשִׁעֵנוּ מִכַּף אֹיְבֵינוּ
באָרגאִם-כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת-עַמִּי, אֶת-הֶעָנִי עִמָּךְ--לֹא-תִהְיֶה לוֹ, כְּנֹשֶׁה

אִם-חָבֹל תַּחְבֹּל, שַׂלְמַת רֵעֶךָ--עַד-בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ, תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ. כו כִּי הִוא כְסוּתֹה לְבַדָּהּ, הִוא שִׂמְלָתוֹ לְעֹרוֹ; בַּמֶּה יִשְׁכָּב